Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług

Celem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień związanych z podatkiem VAT, z którymi osoby rozliczające podatek VAT mają najczęstszy kontakt i które przyczyniają się do najczęstszych problemów interpretacyjnych. Dlatego też w trakcie szkolenia omawiane są kwestie podatku należnego, naliczonego, korygowania transakcji oraz importu usług.

Stałe wątpliwości związane z wykazywaniem podatku należnego wynikają z niejasnych regulacji, których interpretacja w dużej mierze bazuje na szerokim orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również wieloletniej praktyce stosowania skomplikowanych przepisów.

Nie mniejsze problemy dotyczą refakturowania usług oraz korekt podatku należnego oraz naliczonego. Szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz upewnić się odnośnie prawidłowości dotychczasowego postępowania.

Niezmiennym problemem w rozliczeniach VAT są transakcje importu usług, które występują na co dzień prawie u wszystkich podatników. W tym zakresie problematyczne są nie tylko momenty wykazania takich czynności, czy odliczenia VAT, lecz również ustalenie czy czynność jest objęta krajowym VAT w związku ze skomplikowanym procesem ustalania miejsca świadczenia usług, szczególnie tych związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

17 maja 2021

16 czerwca 2021

15 lipca 2021

6 sierpnia 2021

31 sierpnia 2021

16 września 2021

4 października 2021

29 października 2021

17 listopada 2021

10 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:

 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
  • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
  • przekazanie towaru przewoźnikowi - wpływ na rozliczenie VAT,
  • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy zaliczkach - wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
  • faktura prognoza - czy jest konieczność zapłaty podatku,
  • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
  • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.

2. Refakturowanie usług:

 • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądowoadministracyjnego,
 • prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
 • warunki refakturowania usług,
 • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usługi transportowe,
 • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
 • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.

3. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych - warunki i terminy:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
 • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
 • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.

4. Korygowanie podatku należnego i naliczonego:

 • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” - termin ich ujęcia,
 • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?,
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
 • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
 • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.

5. Import usług - najważniejsze kwestie:

 • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
 • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
 • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • brak faktury a możliwość odliczenia podatku.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.