Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
VAT SLIM - uchwalony pakiet istotnych zmian w ustawie o VAT od stycznia 2021 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące uchwalonych przez Sejm RP zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM, zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa, zmiany mają na celu ułatwienie rozliczenia podatku VAT.

Dodatkowo szkolenie obejmie omówienie bardzo ważnego dla polskich podatników orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie przepisów o „uldze na złe długi”.

Szczególnie istotne zmiany dotyczyć będą:

 • zasad rozliczania faktur korygujących,
 • możliwości wyboru stosowania kursu walutowego dla potrzeb rozliczania podatku VAT,
 • zasad określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności,
 • zasad kompensowania faktur objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
 • opodatkowania zaliczek na dostawy stanowiące eksport towarów,
 • okresu odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług noclegowych,
 • zwiększenia wartości prezentów o małej wartości, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT,
 • rozszerzenie zakresu rachunków bankowych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

Pakiet VAT Slim obejmuje jeszcze szereg innych zasadniczych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które zapewne wpłyną na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT. Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący uchwalone wcześniej z niewystarczającą dbałością o przepisy.

Dodatkowo, w ramach szkolenia poinformujemy Państwa o skutkach istotnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego polskich przepisów „ulgi na złe długi”. Orzeczenie w sposób bardzo istotny zmienia sytuację polskich podatników VAT. Zapoznamy Państwa z tezami orzeczenia oraz możliwościami jakie otwiera ono przed polskimi podatnikami.

Żeby zapoznać się w pełni z tym obszernym pakietem zmian, zapraszamy Państwa na niniejsze szkolenie.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej

27 stycznia 2021

11 lutego 2021

2 marca 2021

11 marca 2021

31 marca 2021

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

3 lutego 2021

22 lutego 2021

18 marca 2021

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej

17 lutego 2021

24 marca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących:

1) Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących do końca 2020 r.:
a) korekty podatku VAT in plus i in minus:
- przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie wystawcy faktury korygującej,
- przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie nabywcy,
- przyczyna korekty a kurs walutowy korekty,
b) obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę:
- data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a moment dokonania korekty podatku VAT należnego,
- sytuacje, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
- trudności w doręczeniu faktury korygującej a możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego.
2) Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
a) zniesienie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
- jakie dokumenty będą wymagane do pomniejszenia podatku VAT należnego?
- w jakich sytuacjach gromadzenie dokumentacji korekty nie będzie wymagane?
- w jakim okresie rozliczeniowym będzie dokonywane pomniejszenia podatku VAT należnego przez sprzedawcę i nabywcę?
b) przepisy przejściowe – na jakich zasadach i do kiedy będzie można stosować przepisy dotychczasowe dotyczące korekt VAT in minus?
c) doprecyzowanie zasad rozliczania korekt in plus:
- okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
- okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów,
- okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania dla WNT.
 
II. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
 
1) Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:
a) kurs walutowy stosowany dla określenia wielkości podstawy opodatkowania oraz przeliczenia podatku VAT:
- transakcje sprzedaży,
- moment wystawienia faktury a kurs walutowy,
- translacje objęte odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.) a kurs waluty,
b) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.
2) Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:
a) nowe zasady od 2021 roku a kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT i dla potrzeb podatku dochodowego - możliwość wyboru metody stosowania kursu walutowego:
- jakie możliwości wyboru metod stosowania kursu walutowego będzie miał podatnik VAT?
- jakie warunki trzeba spełnić, żeby stosować kurs walutowy właściwy dla podatku dochodowego do rozliczeń dotyczących podatku VAT?,
- czy nowe zasady będą dotyczyć również faktur korygujących?
- czy kurs walutowy właściwy dla podatku dochodowego będzie można stosować w stosunku do wszystkich transakcji rozliczanych w podatku VAT?
b) przepis przejściowy - przez jaki okres czasu będzie stosowana nowa metoda rozliczania kursu walutowego?
 
III. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów:
 
1) Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:
a) okres między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów w kontekście stosowania stawki VAT 0%,
b) zasady korygowania stawki VAT dla zaliczek na eksport towarów,
c) specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie.
2) Nowe zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:
a) wydłużenie okresu między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dającego możliwość stosowanie stawki VAT 0%,
b) specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie - czy nadal będzie możliwy?
 
IV. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT:
 
1) Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT do końca 2020 r.:
a) warunki odliczenia VAT,
b) moment otrzymania faktury - jak ustalić datę wpływy faktury do firmy?
c) data wpływu faktury - data odebrania przez pracownika (ewentualnie inną osobę), czy data wpływu do centrali lub do księgowości firmy?:
- faktury odbierane w siedzibie firmy,
- faktury odbierane przez pracowników terenowych firmy,
- faktury odbierane przez pracowników w trakcie delegacji,
- faktury odbierane przez pracowników firm zewnętrznych (współpracujących) lub inne podmioty trzecie,
c) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT.
2) Zmiana ograniczenia czasowego odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
a) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.
 
V. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych:
 
1. Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.
a) w jakich sytuacjach będzie można odliczyć podatek VAT od usług noclegowych od 2021 roku?
 
VI. Nieodpłatne przekazania towarów:
 
1. Zwiększenie wartości prezentów o małej wartości od 2021 r.
a) nieodpłatne przekazanie towarów – wyłączenia z opodatkowania:
- próbki
- prezenty o małej wartości
b) zmiana wartości prezentów o małej wartości od 2021 r. – zwiększenie limitu ceny nabycia towarów, których nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

VII. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności:
 
1) Limit 15.000 zł wg nowych przepisów od 2021 r.:
a) likwidacja odniesienia limitu 15.000 zł do limitu zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej.
2) Kompensata a obowiązkowa podzielona płatność od 2021 r.:
a) ograniczone możliwości stosowania potrącenia wierzytelności do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności do końca 2020 r.
b) znaczne rozszerzenie możliwości stosowania kompensaty do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności od 2021 r.
3) Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.
 
VIII. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych:
 
1) Zmiany danych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzenie zakresu rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) rezygnacja z publikowania w rejestrze podatników VAT czynnych niektórych danych wrażliwych.
 
IX. Zmiana zasad wydawania WIS:
 
1) WIS od 2021 r.:
a) rozszerzenie zakresu nomenklatur statystycznych dla klasyfikowania towarów w WIS – jakie nowe możliwości otwierają się przed podatnikami VAT?
b) ograniczenie wydawania WIS w sytuacji w gdy wniosek o wydanie WIS dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
c) ograniczenie zakresu ochrony WIS.
d) określenie limitu czasowego ochrony WIS.
 
X. Pozostałe zmiany porządkujące:
 
1) Poprawki dotyczące zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych.
2) Doprecyzowanie zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7:
a) odniesienie zasad Ordynacji podatkowej do zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7.
3) Zmiany dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania.
4) Doprecyzowanie zasada braku możliwości zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów.

XI. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE:

1) Zasady stosowania procedury TAX FREE od 2022 r.:
a) zmiana definicji procedury TAX FREE,
b) doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży objętej procedurą TAX FREE,
c) zasady rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE
d) zmiana zasad obiegu dokumentów w zakresie zwrotu podatku podróżnym w systemu TAX FREE.
e) przepis przejściowy – do kiedy należy dokonać zgłoszenia do nowego systemu?,
f) przepis przejściowy – czy podmioty obecnie dokonujące dostaw TAX FREE również muszą dokonać zgłoszenia do nowego systemu?,
g) przepis przejściowy – do kutych dostaw na przełomie 2021/2022 należy stosować zasady obowiązujące na podstawie przepisów dotychczasowych?,

XII. Orzeczenie TSUE odnośnie przepisów „ulgi na złe długi”:

1) Wpływ orzeczenia na sytuację polskich podatników VAT
a) w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?,
b) jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”,
c) czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.