Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciem towarów. Szkolenie obejmuje również omówienie specyfiki prezentacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych budzi wciąż wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o dokumentowanie transakcji WDT od 2020 roku oraz rozliczanie transakcji łańcuchowych. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpiły od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE:

W całej Unii Europejskiej będą nowe ujednolicone w UE zasady:

 • zachowania należytej staranności przy dokonywaniu WDT,
 • dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%,
 • rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych,
 • rozliczania dostaw do magazynów „call of stock”.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że istnieją równolegle dwie, polska i unijna, zasady gromadzenia dowodów umożliwiające stosowanie stawki VAT 0% przy WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), w szczególności, w sytuacji, kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę.

Ponadto, istotne będą nowe, ujednolicone przepisy VAT dotyczące opodatkowania towarowych transakcji łańcuchowych w handlu między państwami członkowskimi. Zmiany mają istotny wpływ na ujednolicenie opodatkowania transakcji łańcuchowych, które wcześniej podlegały nieco odmiennym regulacjom, co często prowadziło do rozbieżności i błędów w określeniu miejsca i sposobu opodatkowania transakcji WDT, WNT.

Od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) jako przychód czy koszt podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej
Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej

10 listopada 2021

29 listopada 2021

10 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe - WNT i WDT:

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) istota WNT w świetle ustawy o VAT,

b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,

c) zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,

d) „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,

e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?

g) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

h) nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?

i) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?

j) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

k) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

l) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

b) warunki zastosowania stawki VAT 0% - należyta staranność od 2020 roku,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych –

d) instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,

e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

f) dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,

g)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

i) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

- dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

- nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

- nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

- nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

- czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

- nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

- zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

III. Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020 r.

1. Prezentacja poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7:

a) ujęcie WNT – dokument wewnętrzny WEW czy oryginalna faktura od kontrahenta?

b) specyfika ujęcia transakcji trójstronnej uproszczonej,

2. Zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7.

3.  Nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7.

IV. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?,

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.