Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym, VAT
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 oraz od 2021 roku

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów. Szkolenie obejmuje również omówienie zmian, które nastąpiły w przepisach dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych od 2020 roku oraz od października 2021 r.

Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych budzi wciąż wątpliwości, w szczególności, jeżeli chodzi o dokumentowanie transakcji WDT oraz rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpiły:

a) od stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE - w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe ujednolicone zasady:

 • zachowania należytej staranności przy dokonywaniu WDT,
 • dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%,
 • rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych,
 • rozliczania dostaw do magazynów „call of stock”

b) od stycznia i od października 2021 r. w ramach pakietu VAT Slim 1 i VAT Slim 2:

 • zmieniono zasady wykazywania korekt WNT in plus oraz in minus,
 • zlikwidowano tzw. „szyk rozwarty” czyli rozdzielenie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu odwrotnych obciążeń, w tym WNT,
 • doprecyzowano zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że istnieją równolegle dwie, polska i unijna, zasady gromadzenia dowodów umożliwiające stosowanie stawki VAT 0% przy WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), w szczególności w sytuacji, kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę.

Ponadto, istotne będą nowe, ujednolicone przepisy VAT dotyczące opodatkowania towarowych transakcji łańcuchowych w handlu między państwami członkowskimi. Zmiany mają istotny wpływ na ujednolicenie opodatkowania transakcji łańcuchowych, które wcześniej podlegały nieco odmiennym regulacjom, co często prowadziło do rozbieżności i błędów w określeniu miejsca i sposobu opodatkowania transakcji WDT, WNT. Dodatkowo, od października 2021 r. zasady te doprecyzowano.

Od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) jako przychód czy koszt podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

25 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

9 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe - WNT i WDT:

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) istota WNT w świetle ustawy o VAT,

b) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE a WNT, w szczególności:

 • przywóz towarów do Polski po ich imporcie w innym państwie UE (np. w trakcie transportu z Wielkiej Brytanii),
 • przywóz towarów wytworzonych lub przetworzonych w innym państwie UE,
 • przywóz towarów nabytych innym państwie UE.

c) „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT - konsekwencje podatkowe,

d) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?

g) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

h) nabycie towarów wraz z montażem - czy to jest WNT?

i) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT - kontrowersje,

j) zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,

k) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT - przepisy obowiązujące od 2020 r.

l) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

m) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

 • prawo oraz moment odliczenia podatku VAT z tytułu WNT,
 • posiadanie faktury zakupu a prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu WNT,
 • zasady korygowania in plus WNT z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
 • zasady korygowania in minus WNT z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.
 • likwidacja „szyku rozwartego” przy korekcie WNT od października 2021 r.
 • zmiana zasad korygowania WNT w przypadku opóźnionego otrzymania faktury.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

b) warunki zastosowania stawki VAT 0% - należyta staranność od 2020 roku,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych - różne metody dokumentowania WDT w praktyce,

d) instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,

e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

f) zasady korygowania WDT,

g) dostawa towarów wraz z montażem a WDT - „pułapki” podatkowe,

h)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE - kiedy stanowi WDT?

i) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT - przepisy obowiązujące od 2020 r.

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

 • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
 • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
 • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta po imporcie towarów przez tego dostawcę na terytorium Polski,
 • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
 • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
 • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

 • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”.

c) zasady odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy,

d) zmiana od października 2021 roku zasad korygowania odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy.

II. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe:

1. Definicja transakcji łańcuchowych:

a) jakie dostawy stanowią podatkowe transakcje łańcuchowe?

b) jak rozpoznać, że uczestniczy się w transakcji łańcuchowej?

c) pojęcie organizatora transportu jako kluczowe zagadnienie określenia skutków podatkowych transakcji łańcuchowych.

2. Jak rozpoznać miejsce dostawy - transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome - definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów - istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji.

3. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020 oraz od października 2021 r.:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku oraz po doprecyzowaniu przepisów od października 2021 r.,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych po zmianie przepisów od października 2021 roku.

4. Uproszczone transakcje trójstronne jako szczególny rodzaj transakcji łańcuchowych - warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych uproszczonych - zastosowanie uproszczenia a brak konieczność zarejestrowania w innych krajach UE,

c) warunki materialne oraz formalne dla zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

d) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

e) właściwe dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych,

f) właściwe wykazywanie transakcji trójstronnych uproszczonych w JPK_V7 oraz VAT-UE.

III. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT w trybie VAT-REF w innym państwie UE a przychody i koszty w polskim rozliczeniu podatku dochodowego.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.