Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
WDT a brak VAT-UE nabywcy w momencie dokonania dostawy
9 sierpnia 2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 26 lipca 2019 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.296.2019.1.RD rozstrzygnął, czy Spółka ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i zastosowania 0% stawki dla WDT w sytuacji gdy nabywca został zarejestrowany na potrzeby VAT UE w terminie późniejszym od daty dostawy towarów.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spóła, która dokonała dostawy towarów na rzecz kontrahenta z siedzibą we Włoszech, który na dzień dokonywania transakcji nie był jeszcze zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i w systemie VIES. Nabywca uzyskał wpis do rejestru VAT UE po dwóch miesiącach od daty dostawy towarów przy czym wniosek o rejestrację złożył przed dokonaniem dostawy. Pomimo rzeczywistego wywozu towarów do Włoch i tym samym spełnienia materialnoprawnych przesłanek WDT, Spółka wykazała sprzedaż jako krajową i zastosowała 23% VAT.

Spółka zadała pytanie, czy postąpi prawidłowo korygując fakturę i rozliczenia VAT z 23% stawkę VAT na 0% stawkę VAT jako WDT bowiem w opisanym stanie faktycznym doszło do realizacji WDT a ponadto zagraniczny nabywca został zarejestrowany na potrzeby VAT wewnątrzunijne w terminie późniejszym i tym samym warunki wynikające z art. 13 ust 2 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zostały spełnione?

Zdaniem Spółki zachodzi prawo do zastosowania 0% stawki VAT bowiem faktycznie doszło do WDT a mimo, że zagraniczny nabywca został zarejestrowany na potrzeby VAT wewnątrzunijne w terminie późniejszym, to warunki rejestracji nabywcy wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zostały spełnione.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że w świetle art. 42 ust. 1 ustawy o VAT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Zatem potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest możliwe gdy są spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji, tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego. Ten ostatni warunek, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru z terytorium kraju oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Organ podatkowy powołał się również na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-587/10 (VSTR), w którym wskazano, że: „o ile numer identyfikacji dla celów podatku VAT stanowi dowód statusu podatkowego podatnika oraz ułatwia kontrolę czynności wewnątrzwspólnotowych, to jednak jest to wymóg formalny, który w żadnym wypadku nie może podważać zwolnienia z podatku VAT, jeżeli materialne przesłanki zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione”.

Organ podatkowy wskazał, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą.

Fakturę korygującą wystawia się więc m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Należy przy tym zauważyć, że prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą.

Końcowo organ podatkowy stwierdził, że w przypadku gdy w ramach dokonanej przez Spółkę transakcji nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów z terytorium Polski na terytorium Włoch w celu przeniesienia na nabywcę posiadającego siedzibę we Włoszech prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, to wskazana transakcja spełnia przesłanki uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Ponadto - jak wynika z opisu sprawy - Spółka posiada komplet dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towarów we Włoszech w tym m.in. list przewozowy wystawiony przez zewnętrzną firmę transportową podpisany przez odbiorcę we Włoszech oraz szereg innych dokumentów i ciąg korespondencji jak zamówienie, fakturę. Przy tym nabywca po dwóch miesiącach od daty dostawy towarów mimo, że wniosek o rejestrację złożył przed dokonaniem dostawy uzyskał wpis do rejestru VAT UE. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku zostały spełnione warunki do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy.

Zatem Spółka ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i zastosowania 0% stawki dla dokonanej na rzecz nabywcy z Włoch wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.