Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Weryfikacja pomocy de minimis w zakresie amortyzacji
18 listopada 2022
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z pomocy publicznej w ciągu ostatnich kilku lat powinni sprawdzić czy nie przekroczyli limitów wskazanych w walucie euro. Limit pomocy de minimis nie dotyczy tylko jednego roku podatkowego.

Firma jako podatnik chcąc wykorzystać jednorazowy odpis amortyzacyjny, uzyskuje pomoc de minimis i może z niej skorzystać, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis (nie tylko w formie amortyzacji, ale i każdej innej pomocy zaliczanej do pomocy de minimis) otrzymanej przez tego podatnika, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (dla działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów kwota ta nie może przekroczyć równowartości 100 000 euro).

Korzystanie z jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy PIT jest więc możliwe pod warunkiem nieprzekroczenia limitu pomocy de minimis ustalanego w okresach trzyletnich. Trzyletni okres amortyzacji jest liczony odrębnie dla każdego z kolejnych lat podatkowych. Limit 3 letni ustala się tutaj każdego roku z uwzględnieniem kwot pomocy otrzymanej w roku bieżącym i w dwóch poprzednich latach. Trzyletni okres należy ustalać w sposób ciągły, tzn. podatnik, którego rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, w przypadku korzystania z pomocy de minimis w 2022 r. w celu ustalenia jej łącznej wysokości powinien brać pod uwagę sumę pomocy z lat 2020-2022. Dniem udzielenia pomocy w przypadku pomocy realizowanej w formie ulgi podatkowej jest dzień, w którym podatnik decyduje się skorzystać z pomocy. Natomiast po skorzystaniu z pomocy de minimis podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Ułatwi ono kontrolowanie wysokości otrzymanej pomocy de minimis, by nie doszło do przekroczenia jej limitu. Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2022 r. po przeliczeniu na PLN wynosi 230.000 zł.

Warto pamiętać, iż wartość przyznanego podatnikom limitu amortyzacji jednorazowej odnosi się do wartości odpisu amortyzacyjnego, nie do wartości tej jego części, która może zostać zaliczona w ciężar podatkowych kosztów ( art. 22k ust. 7 PIT). Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP do wysokości nieprzekraczającej równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających zgodnie z art. 8 na wspólników tej spółki (art. 22k ust. 13 ustawy o PIT).

Przepisy podatkowe nie regulują natomiast zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ulepszonych środków trwałych, zamortyzowanych jednorazowo do wysokości limitu 50.000 euro. Jeżeli nakłady na ulepszenie środka trwałego poniesiono w roku, w którym dokonano jego jednorazowej amortyzacji, to można je rozliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji, ale odpis amortyzacyjny podlega limitowaniu. Przykładowo, wydatki na ulepszenie maszyny poniesione w 2022 r. powinny zwiększyć wartość początkową ulepszanego środka trwałego, a następnie mogą być jednorazowo zamortyzowane do wysokości limitu przysługującego podatnikowi w tym roku.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.