Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
WNT produktów ropopochodnych
4 października 2019
W dniu 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem było wprowadzenie rozwiązań zapobiegających lub ograniczających możliwość wyłudzenia VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Wprowadzone przepisy odwoływały się do definicji paliw silnikowych, która obowiązuje na gruncie podatku akcyzowego. Paliwa silnikowe definiowane są tam również poprzez deklarowane przeznaczenie wyrobów energetycznych do użycia jako paliwo do napędu silników albo ich oferowanie na sprzedaż lub faktyczne używanie do napędu silników spalinowych.

Ponieważ regulacje ustawy o VAT w szczególności art. 103 w brzmieniu obowiązującym do końca sierpnia 2019 r. odwoływały do paliw silnikowych używanych jako paliwo do napędu silników albo oferowanych do sprzedaży sądy administracyjne uważały, że paliwa silnikowe służące innym celom, w tym jako surowiec do produkcji innych towarów nie podlegają szczególnej procedurze zapłaty podatku z tytułu WNT w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia paliw silnikowych na terytorium kraju.

Zmienione od 1 września 2019 r. regulacje polegają na wprowadzeniu bezpośrednio do ustawy o VAT, a nie tak jak do końca sierpnia 2019 r. poprzez odwoływanie do ustawy o podatku akcyzowym, katalogu towarów, które podlegają procedurze wcześniejszej zapłaty podatku z tytułu WNT.

Towarami tymi, wymienionymi w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, są:

 1. benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);
 2. benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 10. biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
 11. pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

Ustawodawca nie tylko zawarł katalog tych towarów w ustawie o VAT, ale co istotne, znacznie go rozszerzył na towary, które nie są paliwami silnikowymi, w tym na paliwa i biopaliwa ciekłe oraz na oleje opałowe. 

Ostatecznie od 1 września 2019 r. przeznaczenie, czy też zastosowanie szeroko rozumianych produktów ropopochodnych wskazanych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT nie ma żadnego wpływu na obowiązek przyspieszonej zapłaty podatku w ramach WNT.

Należy jednak podkreślić, że podatek podlegający wpłacie do organu podatkowego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego będzie, co do zasady, podatkiem naliczonym wykazywanym w deklaracji VAT-7.

Nowelizacja przepisów od 1 września 2019 r. spowodowała również modyfikację zasad określania tzw. uproszczonej podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. produktów ropopochodnych.

Uproszczona zasada ustalania podstawy opodatkowania dotyczy wyłącznie tych towarów, których ceny są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na Ministra Finansów. W odniesieniu do towarów, które nie zostaną tam wymienione, a objęte pakietem paliwowym, tj. tych, dla których ceny nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej podatnicy muszą ustalać rzeczywistą podstawę opodatkowania i od tej podstawy odprowadzać należny podatek w terminach wskazanych w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Ceny towarów dla potrzeb wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT są obecnie udostępniane na okresy miesięczne. Nastąpiła w związku z tym zmiana okresu na jaki ważny jest komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący uproszczonej podstawy opodatkowania z okresu dwutygodniowego na miesięczny.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.