Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wspólnoty mieszkaniowe zwolnione od podatku VAT – projekt zmiany rozporządzenia
22 sierpnia 2011

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach internetowych opublikowało projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Jak wskazało Ministerstwo Finansów zmiana przepisów wynika z konieczności zapewnienia równego traktowania podmiotów, jakimi są spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe działające w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Chodzi o możliwość zastosowania analogicznego zwolnienia od podatku od towarów i usług do czynności wykonywanych przez te podmioty w zakresie wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z projektowanym § 13 ust. 1 pkt 16a ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali mieszkalnych.

W dniu 21 czerwca 2011 r., znak PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, została wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego uwzględniająca wypracowaną przez sądy administracyjne jednolitą linię orzeczniczą w kwestii sposobu dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu nabywanych przez wspólnoty mieszkaniowe towarów i usług, składających się m.in. na tzw. media.

W zakresie objętym interpretacją ogólną wskazano, zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym przez sądy administracyjne, iż wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes właścicieli występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli. W pierwszym przypadku uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o VAT, natomiast w drugim przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali nabywa towary i usługi w swoim imieniu jednakże na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. W takiej sytuacji środki uiszczane przez właścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią w istocie zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę towary i usługi.

Zatem w odniesieniu do rozliczania wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu przez wspólnotę towarów i usług do tych lokali, zastosowanie znajdą przepisy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na to, że neutralność podatku nie zostaje naruszona w rozliczeniach lokali mieszkalnych konieczne jest wprowadzenie regulacji zapewniających analogiczne skutki na gruncie podatku od towarów i usług dla członków wspólnoty mieszkaniowej, będących właścicielami lokali mieszkalnych, jak dla podmiotów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem ogłoszenia. Natomiast wprowadzone zwolnienie powinno mieć zastosowanie do czynności wykonanych w okresie od dnia 2 sierpnia 2011 r. (tj. od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 6 pod poz. 27 ww. interpretacji ogólnej).

źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.