Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wydatki na rzecz rady nadzorczej a rozliczenie VAT
22 kwietnia 2022
Przepisy podatkowe nie dopuszczają możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na członków rad nadzorczych z wyjątkiem ich wynagrodzenia. Natomiast z punktu widzenia podatku VAT, w żadnym z przypadków wymienionych w ustawie, w tym w art. 88 ustawy VAT nie ograniczono prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków które nie mogą zostać rozliczone jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Rada Nadzorcza jest organem, którego prawa i obowiązki jak i sposób powstania określa ustawa oraz umowa spółki. W przypadku ponoszonych przez spółkę jako podatnika VAT wydatków dotyczących spotkań rady nadzorczej mamy do czynienia ze związkiem pośrednim nabywanych usług z działalnością opodatkowaną spółki.

Spółce jako podatnikowi przysługuje więc prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z przejazdami, wynajęciem miejsc parkingowych dla członków rady nadzorczej na czas trwania posiedzenia rady nadzorczej czy zakupem biletów komunikacji, podobnie z zakupem materiałów biurowych na spotkania rady, kosztami obsługi administracyjnej czy zakupem prasy branżowej. Wydatki ponoszone na obsługę posiedzeń rady nadzorczej nie mają charakteru osobowego, lecz związane są z funkcjonowaniem obligatoryjnych organów spółki.

Inne wydatki typu szkolenia są zależne od ich charakteru. Jeżeli usługa szkoleniowa była świadczona na cele związane z działalnością gospodarczą spółki, w szczególności miała związek z czynnościami wykonywanymi przez przewodniczącego rady nadzorczej na rzecz spółki (np. tematyka szkolenia dotyczyła obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, funkcjonowania spółki, itp.), udział przewodniczącego rady nadzorczej w szkoleniu nie powinien podlegać opodatkowaniu VAT.

Jeżeli natomiast szkolenie nie miało związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, nieodpłatnie przekazanie usługi szkoleniowej będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W takim przypadku spółka będzie zobowiązana do ujęcia usługi szkoleniowej w rozliczeniach dla celów VAT i udokumentowania faktu świadczenia usługi dokumentem wewnętrznym z oznaczeniem WEW w JPK. Podobnie będzie w sytuacji innego świadczenia, przykładowo udostępnienia samochodu służbowego członkowi rady do celów prywatnych.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy o VAT wyłączają możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych- w tym ponoszenia wydatków na alkohol, a więc zasada ta obowiązuje również przy wydatkach dotyczących spotkań członków organu nadzoru. Niepodlegający odliczeniu VAT zwiększa cenę nabycia usługi. Wartość nabywanych usług, od których spółka nie ma prawa odliczyć VAT, ujmuje więc w księgach rachunkowych w kosztach działalności operacyjnej w wartości brutto.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.