Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wyjście komandytariusza ze spółki komandytowej a podatek dochodowy
30 stycznia 2022
Spółki komandytowe jako podatnicy CIT zamykają swój pierwszy rok podatkowy wskazując dochód do opodatkowania. Ich wspólnicy, jeśli mają wypłacane zaliczki na poczet zysku to już po potrąceniu przez spółkę komandytową podatku jako płatnika.

W ramach zmian restrukturyzacyjnych komandytariusze częściej niż komplementariusze decydują się na wycofanie swoich wkładów i wyjście ze spółki komandytowej. Jak po zmianach należy opodatkować tą transakcję i kto płaci podatek? Jak odpowiednio wycenić ich udziały, aby spółka nie miała ryzyka doszacowania podatku?

Zgodnie z art. 65 § 1 w związku z art. 103 kodeksu spółek handlowych., w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jednak wspólnicy w uchwale lub umowie mogą określić odmienne zasady rozliczenia wspólnika występującego ze spółki. Jeżeli zatem uchwała lub umowa spółki określa inny niż wskazany w art. 65 § 1 ustawy - k.s.h. sposób wynagradzania wspólnika występującego ze spółki, przepis ten nie ma zastosowania i w konsekwencji nie powstanie obowiązek wypłacenia temu wspólnikowi przez spółkę wartości udziału obliczonego według zasad określonych w art. 65 § 1 cyt. ustawy. A więc wspólnicy mogą wskazać inny sposób rozliczenia z wychodzącym ze spółki komandytariuszem.

W procesie zbycia udziałów przez komandytariusza pojawia się podatek do zapłaty. Po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od 1 stycznia lub maja 2021 roku, uzyskiwane przez wspólnika kwoty z tytułu wystąpienia z takiej spółki, kwalifikowane są jako "dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych". Stanowi o tym znowelizowana treść art. 24 ust. 5 lit. 1b) ustawy o PIT oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o CIT.

Sposób określenia wielkości takiego dochodu (przychodu) w przypadku wspólnika, który przystąpił do spółki komandytowej w okresie, kiedy była ona podmiotem podatkowo transparentnym, a występuje z niej po uzyskaniu przez taką spółkę statusu podatnika CIT, określa art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej. Jak wynika z jego treści, przychodem występującego ze spółki komandytowej wspólnika jest otrzymana przez niego w związku z takim wystąpieniem kwota, którą pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 8 ustawy o PIT lub art. 5 ustawy o CIT nadwyżkę wykazanych przez wspólnika przychodów "z udziału w zyskach spółki" nad kosztami ich uzyskania, którą to z kolei nadwyżkę pomniejsza się o wypłaty dokonane na rzecz takiego wspólnika z tytułu udziału w zyskach spółki i o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Spółka komandytowa jako płatnik jest obowiązana pobrać 19% podatek zgodnie z dyspozycją art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komandytariusz nie będzie już wówczas wykazywał otrzymanych środków pieniężnych do opodatkowania w swoim rocznym zeznaniu PIT, otrzyma kwotę po potrąceniu podatków przez spółki jako płatnika. Tym samym po opuszczeniu spółki, komandytariusz nie ryzykuje również koniecznością odprowadzenia daniny solidarnościowej od uzyskanego dochodu.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.