Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wynajem lokali mieszkalnych na rzecz przedsiębiorcy
14 lutego 2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 10 lutego 2020 r. nr 0112-KDIL3.4012.5.2020.2.EW rozstrzygnął, czy usługa wynajmu lokali mieszkalnych, zarówno własnych jak i wynajmowanych przez Podatnika w celu dalszego podnajmu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na cele mieszkaniowe dla pracowników danych podmiotów może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Podatnik planuje rozszerzyć działalność o wynajem i podnajem lokali mieszkalnych własnych i dzierżawionych innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Podmioty o których mowa mają wynajmować długoterminowo lokale dla swoich pracowników z zastrzeżeniem, że będą one wykorzystywane jedynie do celów mieszkalnych z wykluczeniem możliwości rejestracji i prowadzenia tam działalności.

Podatnik zadał pytanie, czy usługa wynajmu lokali mieszkalnych, zarówno własnych jak i wynajmowanych przez Podatnika w celu dalszego podnajmu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na cele mieszkaniowe dla pracowników danych podmiotów może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Podatnika, zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu tj. lokal mieszkalny oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu cel mieszkaniowy i prowadzenia działalności na własny rachunek. Przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę czy od charakteru prawa własności do lokali stanowiących przedmiot najmu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej tj. własnych czy wynajmowanych w celu dalszego wynajmu. Jak i podmiotu nabywającego tę usługę. Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub ich części, a istotnym tutaj jest cel najmu jako wyłącznie mieszkaniowy. Podatnik wskazał, że potwierdzenie prawidłowości tego stanowiska znajduję się m.in. w interpretacjach z dnia 4 lipca 2019 r. nr akt 0115-KDIT1-1.4012.266.2019.1.EA, czy też z dnia 31 października 2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.526.2019.2.AJ.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Organ wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wskazał, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i podmiotu nabywającego tę usługę.

Powyższe wskazuje, że przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku.

Podatnik będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

W umowach pomiędzy Podatnikiem, a najemcami każdorazowo zawarte jest zastrzeżenie, że lokal może służyć wyłącznie na cele mieszkaniowe i podnajemcy nie mają prawa dalszego podnajmu jak i też rejestrowania i prowadzenia tam własnej działalności gospodarczej. Tak więc celem oddania w najem lokali mieszkalnych jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najemców lub pracowników najemcy. Dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj i forma prawna zarówno podmiotu wynajmującego, jak i najemcy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zostały spełnione wyżej wymienione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy uprawniające do zwolnienia od podatku tj. wynajmowany lokal będzie mieć charakter mieszkaniowy oraz lokal będzie wynajmowany wyłącznie w celach mieszkaniowych (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podnajemców lub pracowników najemcy).

Zatem, w przedstawionych okolicznościach za spełnione należy uznać wyżej opisane przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pozwalające na uznanie, że usługi najmu podmiotom gospodarczym na cele mieszkaniowe dla pracowników danych podmiotów korzystają/będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ww. przepisu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.