Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wypłata dywidendy w walucie a różnice kursowe
29 maja 2022
Koniec pierwszego półrocza obfituje w firmach w wypłaty dywidend również dla udziałowców zagranicznych. W konsekwencji powoduje to weryfikację po raz pierwszy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Polskiego Ładu zasad opodatkowania, biorąc pod uwagę wysokość wypłacanej dywidendy (tylko do wypłat do 2 mln zł na zasadach pozwalających na zastosowanie zwolnienia bądź niższej stawki podatku dochodowego wynikającej z umowy międzynarodowej).

W temacie występowania różnic kursowych sytuacja ma się dwojako.  W dniu wypłaty dywidendy powstają dwa typy różnic kursowych:

a. na rozrachunkach ze wspólnikiem w wyniku przeliczenia wypłaconej w walucie obcej kwoty dywidendy wg kursu średniego z dnia poprzedzającego wypłatę dywidendy;

b. od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym.

Przeliczenie dywidendy z waluty PLN na walutę obcą nie rodzi co do zasady powstania zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, a tym samym różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1-2 oraz ust. 3 pkt 1-2 ustawy o CIT, gdyż wypłata dywidendy nie wiąże się z poniesionym kosztem wyrażonym w walucie obcej. Powołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyraźnie określają sytuacje, kiedy powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a mianowicie gdy mowa jest o: wartości przychodu podatkowego lub kosztu podatkowego. Aby różnice kursowe były przychodem bądź kosztem uzyskania przychodów muszą być związane np. z kosztem poniesionym.

Wyplata dywidendy, jest podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w żaden sposób nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu spółki. Jest jedynie realizacją prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki wynikającego z Kodeksu spółek handlowych.

W związku z czym, dywidenda nie jest kosztem podatkowym, a w konsekwencji różnice kursowe, dodatnie lub ujemne, powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

Niezależnie od braku powstania podatkowych różnic kursowych na zobowiązaniach wobec udziałowca, odrębnej analizie należy poddać różnice kursowe powstałe na skutek wypłaty kwoty dywidendy powstałej z przeliczenia z waluty PLN na walutę obcą z rachunku walutowego. Zdefiniowane w art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 CIT różnice kursowe - inaczej też określane jako "różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych" - nie są wielkościami statystycznymi, lecz mają charakter realny, ściśle związany z samą operacją wyzbycia się waluty. Przy ustalaniu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych nie ma decydującego znaczenia za co podatnik płaci, istotny jest tu sam fakt wypływu waluty z rachunku walutowego. Wypłata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych różnic kursowych. Natomiast różnice te zostaną rozpoznane od własnych środków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystąpi różnica wartości tych środków w dacie wpływu na konto spółki i ich wypływu.

W związku z tym, wypłata dla udziałowca dywidendy w walucie obcej skutkuje powstaniem różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 CIT, stanowiących odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe) spółki.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.