Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zagraniczna spółka kontrolowana - zmiany od 2022 roku
12 listopada 2021
Opodatkowanie w Polsce dochodów z zagranicznych spółek funkcjonujących poza granicami kraju zostało przewidziane w unijnej dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. Kwestia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej funkcjonuje w obecnych polskich przepisach i została określona w art. 30f ustawy o PIT oraz art. 24a ustawy o CIT. Polski Ład zakłada dodanie nowej formuły opodatkowania; podatek będzie nie od dochodów, ale od 8 proc. aktywów zagranicznej jednostki (fundacji czy spółki), z pominięciem jej zadłużenia, jeżeli tylko będą spełnione określone warunki.

Podatek od majątku CFC będzie nakładany na podmioty z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tylko gdy zagraniczna spółka nie prowadzi istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej. O prowadzeniu rzeczywistej działalności mogą przesądzać m.in. zatrudnianie pracowników czy też posiadanie infrastruktury biurowej współmiernej do prowadzonej działalności. Może powstać ryzyko, że za zagraniczny podmiot kontrolowany zostaną uznane np. zarejestrowane poza Polską fundacje służące sukcesji majątku rodzinnego. Co do zasady nie prowadzą one działalności gospodarczej.

Wystarczy, że dwóch polskich podatników niepowiązanych będzie posiadało ponad 50 proc. udziałów w spółce zagranicznej, to zastosowanie będą mogły mieć przepisy o CFC. Istotne jest również do opodatkowania spełnienie warunku, że faktycznie zapłacony za granicą przez CFC podatek jest niższy niż w Polsce o co najmniej 25 proc.

Rozszerzono też katalog tzw. przychodów pasywnych CFC. Osiąganie co najmniej 33% przychodów pasywnych jednostki jest jednym z warunków uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Będą za nie uznawane także przychody z tytułu usług niematerialnych, najmu, podnajmu, dzierżawy, zbycia praw w spółce osobowej, funduszu inwestycyjnym lub nawet w niektórych przypadkach sprzedaż towarów.

Pojawi się nowa 8-proc. stawka, obliczona od wartości aktywów CFC (tj. np. udziałów (akcji) w innej spółce, tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), nieruchomości lub ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, należności z tytułu np. odsetek wobec podmiotów powiązanych). Stawka podatku 8 proc. ma być stosowana, gdy rentowność z przychodów pasywnych CFC będzie niższa niż 30 proc. wartości aktywów (m.in. udziałów, akcji, nieruchomości) oraz wartość tych aktywów (udziałów, akcji, nieruchomości itd.) stanowi co najmniej 50 proc. wartości wszystkich aktywów CFC.  

Ministerstwo Finansów tłumaczy wysokość nowego podatku, tym, że jest to "stawka adekwatna do stopy zwrotu z kapitału (rentowności kapitału własnego)". Dodatkowo trzeba pamiętać, że CFC nie wyłącza daniny solidarnościowej, jeśli mamy do czynienia z udziałowcem zagranicznej spółki kontrolowanej, który jest osobą fizyczną.

Polscy rezydenci, którzy mają udziały w zagranicznych spółkach muszą zatem rozważyć, czy nadal opłaca im się wykazywać status rezydenta polskiego czy może zacząć rozważać przeniesienie. Jeśli spółka nadal będzie zarządzana w całości z Polski, to przeniesienie jej siedziby za granicę niewiele zmieni. To polski podatnik- osoba fizyczna- musi zmienić swoje centrum interesów życiowych na kraj spoza UE i EOG, żeby zostać wyłączony z nowych przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę w ramach Polskiego ładu.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.