Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zapłata kartą a zwolnienie z kasy fiskalnej
9 lutego 2018
Czy zapłata kartą płatniczą za usługi świadczone, czy towary sprzedawane w systemie wysyłkowym powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017, poz. 2454) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W świetle ustępu 2 tego przepisu zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W załączniku do ww. rozporządzenia (poz. 38 i poz. 39) wprowadzono możliwość korzystania przez podatników sprzedających usługi oraz towary (wyłącznie w systemie wysyłkowym) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej jeżeli sprzedawcy otrzymają w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Dodatkowe warunki są wskazane w ww. pozycjach załącznika, m.in. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynikać ma, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. Nie są one jednak przedmiotem zainteresowania w niniejszym tekście.

Należy również przypomnieć, że w odniesieniu do pewnych rodzajów towarów oraz usług ustawodawca wprowadza obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (z pewnymi wyjątkami w zakresie sprzedaży na rzecz pracowników). Obowiązek taki dotyczy następujących czynności wymienionych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i)  związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j)  fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l)  związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Wobec powyższego, czy zapis w pkt 38 i 39 załącznika ww. rozporządzenia, tj. sprzedawcy otrzymają w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), wskazujący na brak obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej, rzeczywiście uprawnia sprzedawcę do nieewidencjonowania takich transakcji w kasie.

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga użycia nie tylko wykładni językowej, lecz również historycznej. Ustawodawca do końca 2014 r. w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012, poz. 1382) w poz. 36 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia, których zakres przedmiotowy był analogiczny do obecnych poz. 38 i 39, zawarł zastrzeżenie, że czynności sprzedaży usług oraz dostawy towarów w systemie wysyłkowym mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem).

Do końca 2014 r. zakres zwolnienia ww. czynności również powodował kontrowersje, głównie ze względu na wskazanie, że kupujący zapłatę musiał dokonać m.in. za pośrednictwem banku. Uważano, że przy płatnościach kartą kupujący jedynie używał instrumentu płatniczego przy zapłacie, natomiast nie dokonywał zapłaty za pośrednictwem banku. Gdyby bowiem miał dokonać zapłaty za pośrednictwem banku musiałby samodzielnie dokonać przelewu, a ten przy płatności kartą płatniczą nie był realizowany.

Dlatego też ministerstwo finansów projektując nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. zaproponowało, aby zwrot: „zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem …” zastąpić „ zwrotem: „dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem…”. Nowa wersja przepisu została wprowadzona do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 2015 r. i obwiązuje w kolejnych rozporządzeniach. Porównanie obu zwrotów wskazuje, że w przepisach obowiązujących do końca 2014 r. kupujący sam musiał zrealizować przelew, natomiast w przepisach obowiązujących od 2015 r., również obecnie, kładzie się nacisk na sposób otrzymania zapłaty niezależnie w jaki sposób zapłata ta została zrealizowana przez kupującego.

Również ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia obowiązującego od 2015 r. wskazało, że zmiana zapisu w poz. 37 i 38 załącznika została dokonana „w celu uwzględnienia możliwości wystąpienia różnych form płatności z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów w systemie wysyłkowym i objęcia ich zwolnieniem pod warunkiem, że świadczący usługę lub dokonujący dostawy towaru otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że od 2015 r. zapłata kartą płatniczą daje w takich sytuacjach możliwość skorzystania ze zwolnienia przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wcześniejsze interpretacje organów skarbowych były całkowicie błędne w tym zakresie, np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r. IPPP2/4512-121/15-2/IŻ.

Obecnie pojawiają się już uwzględniające ww. wskazaną wykładnię przepisów, np. w ostatniej z dnia 1 lutego 2018 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał zapłatę dokonaną:

  • w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy,
  • w formie płatności kartą kredytową/debetową,
  • za pośrednictwem systemu płatniczego PayU,
  • za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego

za umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w poz. 38 i 39 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.