Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zapłata kartą płatniczą a przyspieszony zwrot VAT
8 sierpnia 2019
Podatnicy występujący o zwrot podatku VAT najczęściej wnioskują o zwrot w zwykłym terminie, tj. 60 dni od dnia złożenia rozliczenia VAT – złożenia deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu podatku. Korzystają również z tzw. zwrotów przyspieszonych dokonywanych przez organ podatkowy w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Zwroty przyspieszone dokonywane w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia mogą być realizowane na podstawie art. 87 ust. 6 lub ust. 6a ustawy o VAT. W przypadku zwrotu na podstawie art. 87 ust. 6a ww. ustawy jest on dokonywany wyłącznie na rachunek VAT. Podatnik nie ma obowiązku spełniania jakichkolwiek warunków do jego otrzymania.

Natomiast w przypadku zwrotu na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT ustawodawca wprowadził wiele warunków od których uzależnione jest otrzymanie zwrotu w terminie 25 dni. Zgodnie tym przepisem: urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
  1. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
  2. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
  3. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania zwrotu w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a) jest opłacenie faktur, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Niedokonanie zapłaty za pośrednictwem „swojego” rachunku bankowego nie będzie skutkować możliwością uzyskania takiego zwrotu. Tak będzie w sytuacji uregulowania należności za nabywcę przez podmiot trzeci np. w przypadku faktoringu odwrotnego. Wówczas zapłata (do dnia złożenia rozliczenia przez podatnika) nie jest dokonywana z jego rachunku bankowego wykazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Czy wobec powyższego zapłata przy zastosowaniu karty płatniczej może być uznana za zapłatę „za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika”?

Przy zwrocie podatku w terminie przyspieszonym należy spełnić wszystkie warunki wynikające z art. 87 ust. 6 m.in. ten zawarty w art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT wskazujący, że zapłacone kwoty mają wynikać z faktur, innych niż wymienione zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł.

Wynika z tego, że łączna wartość faktur (brutto) niezapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego nie może przekraczać 15.000 zł w danym okresie rozliczeniowym.

Jeśli podatnik wskazany limit 15.000 zł osiągnie i dokona zapłaty przy użyciu karty płatniczej, to czy wnioskowany zwrot będzie dokonany w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, czy dana karta płatnicza dołączona (wydana) jest do rachunku bankowego podatnika, który to rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego na druku NIP. Jeżeli będzie to karta kredytowa to nie można uznać, że zapłata została dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika. Jeżeli natomiast jest to karta płatnicza wydana do rachunku bankowego podatnika, który to rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego, to wówczas nie ma żadnych przeciwskazań do uznania, że należność została zapłacona za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika.

Należy zwrócić uwagę, że warunkiem otrzymania zwrotu przyspieszonego nie jest zrealizowanie przelewu z rachunku bankowego lecz zapłacenie należności „za pośrednictwem rachunku bankowego”. Przy takich warunkach realizacja płatności przy użyciu karty płatniczej pozostaje w zgodzie z dyspozycją wskazaną w art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

Niemniej jednak pojawiają się ze strony organów podatkowych wyjaśnienia całkowicie sprzeczne z tym co napisałem. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.845.2018.2.ALN, w której stwierdzono, że: „w przypadku nabycia towarów i usług, za które zapłata będzie dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym kontrahenta Wnioskodawcy (sprzedawcy), to zapłata dokonana w taki sposób powinna być traktowana jak zapłata gotówką. … Tym samym nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 87 ust. 6 pkt 1 lit a) ustawy.”.

Dodam, że ww. przypadku była to karta płatnicza wydana do rachunku bankowego podatnika, który to rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego.

Dlaczego organ stwierdził, że nie jest to płatność uprawniająca do zwrotu przyspieszonego? Niestety tego to już organ podatkowy nie wyjaśnił. Zapewne uznał, że skoro terminal płatniczy jest w sklepie, to tak jakby nabywca płacił gotówką.

Tu można dalej twórczo rozwijać światłą myśl interpretacyjną np. że, skoro nabywca realizował przelew mobilny ze swojego telefonu w placówce sprzedawcy, to tak jakby płacił gotówką, bo przecież był bardzo blisko sprzedawcy. Następnym miernikiem do ustalenia czy warunki przyspieszonego zwrotu zostały spełnione będzie zapewne odległość komputera nabywcy z którego realizuje się przelew od siedziby sprzedawcy. Tylko kto to będzie weryfikował?

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.