Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zaprzestanie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
15 maja 2022
Przedsiębiorcy prowadzący obrót kasowy mogą w niektórych sytuacjach zrezygnować z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych, jeśli spełniają wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas. W przypadku zastosowania przez podatnika zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej istnieje możliwość zakończenia ewidencjonowania i wyrejestrowania kasy z ewidencji przez urząd skarbowy na wniosek podatnika również w ciągu roku podatkowego.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym dotyczy „podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%”.

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

  1. wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2. niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących;
  3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
  4. sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Przedsiębiorca powinien sporządzić i wraz z wymaganymi powyższymi dokumentami złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu. Warto również sprawdzić, czy są wydrukowane wszystkie raporty okresowe, jakich wymagają przepisy. Po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym ich sporządzenie nie będzie możliwe. Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas nie podlega opłacie. Dodatkowe koszty można jednak ponieść, jeśli działasz przez pełnomocnika.

W urzędzie skarbowym przedsiębiorca otrzyma po jednej sztuce protokołu oraz wniosku podstemplowanych przez urzędnika jako potwierdzenie złożenia dokumentów.

Istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą lub kurierem. Jeśli będą braki w wymaganych rubrykach, urząd wyśle wezwanie, aby skorygować błąd.

Po wykonaniu powyższych czynności kasa zostaje wykreślona z ewidencji w trybie fiskalnym. W tym momencie podatnik nie ma już obowiązku przechowywania kasy, a zatem może poddać kasę utylizacji lub odsprzedać ją firmie serwisującej.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.