Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów Spółki komandytowej od 1 maja 2021 r.
27 lutego 2022
Spółki komandytowe jako podatnicy CIT zamykają swój pierwszy rok podatkowy, który w wielu przypadkach rozpoczął się od 1 maja 2021 roku. Wywołuje to określone komplikacje w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych, szczególnie dotyczących całego roku.

Spółka komandytowa, po uzyskaniu przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, mające wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego. Spółka po uzyskaniu statusu podatnika CIT jest zatem „podatkową kontynuatorką” rozliczeń wynikających z prowadzonej przez nią działalnością, a ujmowanych wcześniej w rozliczeniach podatkowych przez jej wspólników.

W przypadku usług świadczonych przez spółkę komandytową bądź innych zdarzeń powodujących powstanie przychodu, każdorazowo, gdy dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, bądź dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności przypadnie w okresie po 30 kwietnia 2021 r. (tj. w okresie, gdy spółka komandytowa posiadała już status podatnika CIT), przychód winien zostać rozpoznany przez spółkę komandytową, a nie jej wspólników.

W kwestii sposobu ustalenia przychodu z usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych, kiedy jeden z takich okresów rozliczeniowych obejmuje okres, kiedy spółka była transparentna podatkowo oraz posiadała status podatnika CIT (np. okres tożsamy z rokiem kalendarzowym 2021), przychód należy ustalić zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Jeśli zatem ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego przypadnie w dniu, kiedy spółka komandytowa posiada już status podatnika CIT ( np. 30 czerwiec), całość przychodu z tego okresu rozliczeniowego powinna zostać zaliczona do przychodu spółki komandytowej jako podatnika CIT.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami uzyskanymi przez spółkę komandytową i rozpoznanymi dla celów CIT przez wspólników przed dniem 1 maja 2021 r., poniesionych przez spółkę po dniu 30 kwietnia 2021 r.:

  • do dnia, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok nie później niż do upływu terminu na złożenie zeznania za rok 2021 (co ma miejsce w 2022 roku), powinny zostać rozpoznane dla celów CIT przez wspólników zgodnie z art. 5 ustawy CIT,
  • po tym dniu, powinny zostać rozpoznane dla celów CIT przez spółkę komandytową jako podatnika CIT.

Natomiast w kwestii kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, w sytuacji, w której dzień poniesienia tych kosztów przypadał po 30 kwietnia 2021 r. uprawnioną do ich rozpoznania dla celów podatkowych będzie spółka komandytowa.

A co z sytuacją korekty faktur? W sytuacji korekty przychodów uzyskanych bądź kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę komandytową i rozpoznanych dla celów podatku dochodowego przez wspólników, innej niż spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w sytuacji w której faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty został wystawiony bądź otrzymany po 30 kwietnia 2021 r., korekta powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej „na bieżąco”.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.