Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zawyżenie wypłaconej dywidendy o niepotrącony podatek
2 stycznia 2022
Podczas prac nad zamknięciem roku firmy muszą zwrócić uwagę na wysokości wypłaconych dywidend dla udziałowców, szczególnie zagranicznych, do których stosują preferencje podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli spółka wypłacająca dywidendę jako płatnik, potrąci za mały podatek lub wskutek błędnej interpretacji, nie potrąci go w ogóle, pojawia się zobowiązanie udziałowca wobec spółki wypłacającej dywidendę.

Problem pojawia się przy wypłatach dywidendy udziałowcom, jakimi są zagraniczne spółki o statusie innym niż kapitałowe lub spółki typu LLC, które mogą wybrać, czy występują w charakterze podatników podatku dochodowego, czy też podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek. Polski podmiot wypłacający dywidendę często błędnie interpretuje przepisy ustawy o zwolnieniu z opodatkowania dywidendy z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i nie potrąca zryczałtowanego podatku.

Właściwym wyznacznikiem podmiotowości na gruncie Międzynarodowej Konwencji OECD oraz podatkowych umów międzynarodowych jest uznanie otrzymującego dywidendę za podatnika podatku dochodowego przez wewnętrzne ustawodawstwo podatkowe oraz objęcie go zakresem opodatkowania w sposób geograficznie nieograniczony, tzn. od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Tym samym osoby, którym lokalne prawo podatkowe nie przyznaje statusu podatnika, np. podmioty transparentne lub w niektórych jurysdykcjach podatkowych podmioty objęte zwolnieniami o charakterze podmiotowym, nie będą podmiotami praw i obowiązków wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które podpisała Polska.

Jeśli polskie organy podatkowe wychwycą niepobrany podatek, to w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej określą wysokość zaległości podatkowej polskiego podmiotu wypłacającego dywidendę. W konsekwencji okazuje się, że dywidenda została wypłacona udziałowcowi w zawyżonej wysokości. Sytuacja ta wymaga opisania w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym i zaprezentowania poprzez zmianę w kapitałach - skutki błędów lat ubiegłych w księgach polskiego podmiotu wypłacającego dywidendę.

Co do zaś rozrachunków z udziałowcem, powstaje wówczas roszczenie wobec udziałowca, które powinno widnieć jako należność spółki polskiej od udziałowca w wysokości kwoty podatku, który nie został potrącony przed wypłatą dywidendy.  Jeśli udziałowiec nie zamierza zwracać tej kwoty, to możliwe rozwiązanie sytuacji to potraktowanie tej należności jako zaliczka na poczet dywidendy za kolejny rok zapłaconej do udziałowca (przy założeniu, ze został wygenerowany zysk przez polski podmiot). Wówczas od kwoty tej zaliczki trzeba odprowadzić podatek jak przy wypłacie dywidendy (ubruttowić kwotę należności i od niej odprowadzić podatek).

Należyta staranność przy poborze podatku u źródła nabiera jeszcze większego znaczenia wskutek zmian w Polskim Ładzie i wprowadzanego ograniczenia wypłat dywidend bez podatku do 2 mln zł. Do końca stycznia 2022 roku polscy płatnicy wysyłają do urzędów skarbowych pierwsze zeznania roczne za 2021 rok, w tym również PIT-8AR i CIT-10Z, a więc warto przed tym terminem sprawdzić czy w sposób właściwy została wypłacona dywidenda dla udziałowca polskiego i zagranicznego.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.