Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zbliża się termin wysyłki formularzy IFT
20 stycznia 2023
Początek roku to czas składania rocznych zeznań podatkowych, najwcześniej zaczynają płatnicy. Dotyczą ich nie tylko formularze PIT-11, PIT-4R czy PIT-8AR ale również IFT. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy o CIT płatnicy są obowiązani przesłać informację IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności wymienionych między innymi w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika będącego nierezydentem podatkowym Polski, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu wspomnianej informacji podatkowej.

Zakres informacji wykazywanych w drukach IFT-2 i IFT-2R jest podobny. Formularz IFT-2 jest informacją składaną na wniosek kontrahenta zagranicznego w trakcie roku podatkowego. Wniosku o sporządzenie IFT-2 zagraniczny podmiot nie musi uzasadniać, nie ma również określonego oficjalnego formularza takiego wniosku. Możliwe jest więc wielokrotne wystawianie deklaracji IFT-2 przez płatnika w ciągu roku, np. co miesiąc. Na żądanie kontrahenta informację należy mu przekazać w terminie 14 dni. Druk IFT-2 należy również przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla obcokrajowców. Sporządzona przez płatnika (polskiego przedsiębiorcę) informacja przekazywana jest podatnikom (zagranicznym kontrahentom) oraz urzędowi właściwemu do opodatkowania osób zagranicznych, którym jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną i nie jest polskim rezydentem a pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, płatnik może pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% od stawianych podatnikowi do dyspozycji środków. Po zakończeniu roku podatnik otrzyma informację IFT1-1/IFT-1R, w której płatnik wykaże uzyskany przez podatnika przychód oraz wysokość pobranego podatku. Jeżeli po zakończeniu roku podatnik nie składa zeznania jako rezydent, przychodów wykazanych w tej informacji nie musi rozliczać w Polsce.

W przypadku zleceniobiorców będących nierezydentami stosuje się opodatkowanie ryczałtowe - na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatek oblicza się według stawki 20% bez kosztów uzyskania przychodów. Dochody opodatkowane w ten sposób dokumentuje się informacją IFT-1/IFT-1R. Z kolei w przypadku rezydentów na umowach zlecenie (w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce) podatek oblicza się według skali podatkowej i stosuje koszty uzyskania w wysokości 20% (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Dochody opodatkowane w ten sposób dokumentuje się informacją PIT-11. Jeżeli więc podatnik uzyskał w danym roku dochody opodatkowane ryczałtowo i na zasadach ogólnych, należy wystawić zarówno IFT-1/IFT-1R, jak i PIT-11. Nie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym PIT-37 przychodów wykazanych w informacji IFT-1R. Wystawienie informacji IFT-1 nie wpływa również na wystawienie informacji zbiorczej PIT-4R. Pobrany ryczałtem podatek z tytułu wypłat na rzecz nierezydentów nie podlega wykazaniu w deklaracji rocznej płatnika o zaliczkach na dany rok podatkowy. IFT-1R wysyłany jest szybciej do organu podatkowego niż IFT-2R. Termin IFT-1R to koniec lutego następującego po roku podatkowym.

W informacjach IFT-1/IFT-1R i IFT-2/IFT-2R wykazywane są zarówno przychody, od których został pobrany podatek u źródła, jak również przychody, od których nie został pobrany ten podatek ze względu na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub postanowienia ustawy o podatku dochodowym. Płatnik jako kwotę uzyskanego przez nierezydenta przychodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wpisuje ubruttowioną przez niego kwotę.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.