Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zgłoszenie importowanego samochodu do rozliczenia VAT
19 maja 2023
Wśród polskich firm nabycie pojazdu spoza UE nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Jednak zakup samochodu spoza Unii Europejskiej wymaga przeprowadzenia szeregu działań związanych z przygotowaniem dokumentacji i zapłatą podatków oraz innych opłat. Procedura zależy od tego, kiedy pojazd trafił na teren Wspólnoty i po jakim czasie przyjechał do Polski. Na początku przywóz samochodu do Polski będzie się wiązał z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. Do rozliczenia akcyzy będzie zobowiązany polski nabywca samochodu.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przemieszczenie przez podatnika do Polski towaru, w tym samochodu, zaimportowanego wcześniej do innego państwa UE, stanowi tzw. nietransakcyjne WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy VAT (mówi o tym m.in. interpretacja KIS z 2.01.2018 r., 0111-KDIB3-3.4012.141.2017.1.JS). W myśl art. 103 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 3 ustawy VAT podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu lub innych środków transportu, które mają zostać przez nich zarejestrowane na terytorium kraju (bądź też nie podlegają rejestracji, a mają być użytkowane na terytorium kraju), obowiązani są do obliczania i wpłacania VAT należnego z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku nietransakcyjnego WNT polegającego na tym, że pojazd z kraju trzeciego trafia do portu w kraju unijnym, a następnie jest on transportowany do Polski, nie dochodzi do wystawienia faktury dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotową. Zasada określenia obowiązku podatkowego w WNT na podstawie wystawionej faktury nie ma zastosowania. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje zawsze 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono pojazd z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2015 r., IPTPP2/443-826/14-4/JS).

Podatnik powinien złożyć również informację VAT-23 (art. 103 ust. 5) oraz wykazać przedmiotową transakcję zakupu pojazdu w pliku JPK_VAT. Podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy VAT, stanowi cena nabycia pojazdu. Jest to wartość, jaka znajduje się na fakturze wystawionej przez sprzedającego, zwiększona o podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, związane z nabyciem  (z wyjątkiem kwoty podatku) oraz o wymienione w art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy VAT koszty dodatkowe.

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3.04.2019 r., 0112-KDIL1-3.4012.60.2019.1.PR: "zapłacone przez Wnioskodawcę cło stanowi element zwiększający podstawę opodatkowania literalnie wskazany w art. 29a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. Także poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek w postaci akcyzy pozostaje w ścisłym (bezpośrednim) związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu i stosownie do art. 29a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. należy go doliczyć do podstawy opodatkowania".

Firmy, które planują odliczyć 100% VAT z wydatków poniesionych na zakup samochodu osobowego muszą złożyć informację VAT-26 do urzędu skarbowego. Obowiązuje tutaj taka sama zasada jak przy kupnie pojazdu w Polsce. Jeżeli chodzi o datę nabycia samochodu, jaką należy wykazać w informacji VAT-26 to jak wynika z objaśnień zawartych w druku VAT-26 w rubryce "data nabycia pojazdu" w przypadku importu należy podać datę importu.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.