Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany od 2021 r. dotyczące rolników ryczałtowych
5 lutego 2021
Od stycznia 2021 r. ustawodawca dokonał modyfikacji przepisów ustawy o VAT dotyczących rolników ryczałtowych.

Znowelizowany został art. 2 pkt 19 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Nowe brzmienie ww. przepisów brzmi:

  • Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art.2 pkt 19;
  • Zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego - art. 43 ust. 1 pkt 3.

Zmiana w obu ww. jednostkach redakcyjnych ustawy sprowadza się do wykreślenia z nich zastrzeżenia, że produkty rolne musiały „pochodzić z własnej działalności rolniczej” rolnika ryczałtowego.

Czy oznacza to, że od stycznia 2021 r. rolnik ryczałtowy może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 nawet wówczas, gdy dokonuje zakupu płodów rolnych i zwierząt od innych rolników w celu ich sprzedaży (cele handlowe).

Pomimo zmiany treści ww. regulacji tak nie jest. Powyższe zmiany mają jedynie charakter techniczny i redakcyjny. Zmiany dotyczące ww. przepisów ustawy o VAT dostosowują je do przepisu art. 2 pkt 20 ustawy o VAT zmienionego od 1 listopada 2019 r. ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.).

Art. 2 pkt 20 zawiera już definicję produktów rolnych, w którym zastrzeżono, że produkty te muszą pochodzić z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego bądź muszą spełniać warunki określone w ustawie o podatku dochodowym.

Wobec powyższego zastrzeżenie wskazane w art. 2 pkt 19 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązujące do końca 2020 r., że produkty te muszą pochodzić z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego stało się zbędne. Należy podkreślić, że ww. zmiany nie wprowadzają zmian w zakresie zwolnienia stosowanego przez rolników ryczałtowych od stycznia 2021 r.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.