Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany przepisów, nowe informacje, przedłużenie procedur
14 grudnia 2018

1. Unia Europejska pracuje w dalszym ciągu nad poprawianiem systemy VAT, który funkcjonuje już od 40 lat. Od 2019 r. wprowadzane są zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem VAT bonów (voucherów, kuponów, kart podarunkowych itp.) oraz zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Od 2020 roku nastąpią istotne zmiany dotyczące trzech głównych zagadnień: transakcji łańcuchowych, magazynów konsygnacyjnych (transakcji call-off stock) oraz uznania NIP w transakcjach WDT i WNT jako warunku materialnego zaistnienia transakcji wewnątrzwspólnotowej (obecnie ten warunek nie musi być w niektórych sytuacjach spełniony).

Powyższe wynika z dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Zmiany zostały również zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

2. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. W objaśnieniach przyjęto zasadę opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnej. Wskazane są przesłanki, po spełnieniu których nieruchomość stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Objaśnienia mają zwiększyć pewność obrotu nieruchomościami komercyjnymi, a także ograniczyć ilość sporów z organami podatkowymi.

Można je uzyskać pod adresem:

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cc7e5cfa-1107-4738-be83-655b242e2248&groupId=764034

3. Unia Europejska dyrektywą Rady (UE) 2018/1695 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT przedłużyła możliwość stosowania odwrotnego obciążania w obrocie krajowym do dnia 30 czerwca 2022 r. na następujące towary i usługi wymienione w art. 199a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE:

  1. przeniesienie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 92 , które podlegają przenoszeniu zgodnie z art. 12 tej dyrektywy;
  2. przeniesienie innych jednostek, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w celu zapewnienia zgodności z tą samą dyrektywą.
  3. dostawa telefonów komórkowych, będących urządzeniami wyprodukowanymi lub przystosowanymi do użytku w połączeniu z licencjonowaną siecią, wykorzystujących określone częstotliwości, niezależnie od tego, czy mogą one być wykorzystywane do innych zastosowań;
  4. dostawa układów scalonych, takich jak mikroprocesory i jednostki centralne, przed ich zainstalowaniem w wyrobach przeznaczonych dla użytkownika końcowego;
  5. dostawy gazu i energii elektrycznej na rzecz podatnikapośrednika, zgodnie z definicją w art. 38 ust. 2;
  6. dostarczanie certyfikatów dotyczących gazu i energii elektrycznej;
  7. świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z definicją w art. 24 ust. 2;
  8. dostawy konsoli do gier, tabletów i laptopów;
  9. dostawy zbóż i roślin przemysłowych (w tym nasion oleistych i buraków cukrowych), które w niezmienionym stanie zwykle nie są przeznaczone do konsumpcji ostatecznej;
  10. dostawy metali surowych lub półwyrobów metalowych (w tym metali szlachetnych), inne niż te, o których mowa w art. 199 ust. 1 lit. d), o ile nie są objęte procedurą szczególną dotyczącą towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków na mocy art. 311-343 lub procedurą szczególną dla złota inwestycyjnego na mocy art. 344-356.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.