Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o VAT
24 sierpnia 2018
W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1499).

Ustawa dotyczy przede wszystkim zmian w STIR i związanych z nim blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego, których regulacje weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany dotyczą głównie sposobu informowania podmiotu kwalifikowanego o blokadzie przez bank rachunku bankowego oraz przepisów o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu. W tej samej ustawie dokonano zmian w ustawie Prawo bankowe – w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2018 r. przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności poprzez zapis, iż rachunek VAT posiadacza rachunku nie będzie obciążany jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, które nie działają w formie oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc nie podlegają Prawu bankowemu.

Przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. umożliwiają wyłączenie od odpowiedzialności solidarnej firm faktoringowych w sytuacji, gdy firmy te dokonały zapłaty na rzecz faktoranta na jego rachunek bankowy przed dniem 1 lipca 2018 r., a dłużnik faktoranta po dniu 30 czerwca 2018 r. dokonał zapłaty za fakturę na rzecz faktora przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto w ustawie o VAT wprowadzono zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności zestawienia podatników, którzy nie zostali zarejestrowani, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także ci podatnicy których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Od 22 sierpnia 2018 r. wykaz podmiotów wskazanych w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT będzie również obejmował podmioty, którym decyzją naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji. Przyczyny wydania decyzji odmawiających rejestracji mogą być różne. Od braku tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, przez sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, po posiadanie zaległości podatkowych, które nie są regulowane.

Ponadto od 22 sierpnia 2018 r. w wykazie podmiotów przywróconych, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, będą publikowane informacje o wykreśleniu podmiotu z rejestru na podstawie art. 96 ust. 6–8 ustawy o VAT, tj. zaprzestanie wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu zgłoszone przez podatnika lub śmierć podatnika zgłoszona przez jego następcę prawnego.

W przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po jej ponad 6- miesięcznym zawieszeniu zarejestrowany podatnik nie będzie zamieszczany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. podmiotów „przywróconych”. Wykaz ten jak wskazuje Ministerstwo Finansów „obejmuje bowiem podmioty „przywrócone” na podstawie art. 96 ust. 9h–9j ustawy o VAT, tj. w sytuacji, gdy najpierw doszło do stygmatyzacji danego podmiotu, jako potencjalnie nieuczciwego, a następnie zachodzi konieczność jego „rehabilitacji” poprzez wskazanie wprost w wykazie „przywróconych””.

Dodatkowo, jeżeli podmiot „przywrócony” zostanie ponownie wykreślony w rejestru podatników VAT, to wówczas równocześnie zostanie wykreślony z wykazu podmiotów „przywróconych” i będzie wyłącznie figurował w wykazie podmiotów „wykreślonych”.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.