Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatkach 2020 - przekrojowe szkolenie
 26 czerwca 2020

Rok 2020 przynosi kolejne zmiany w przepisach prawa podatkowego, na które muszą przygotować się wszyscy przedsiębiorcy. Celem zmian jest przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.  W wyniku coraz częstych nowelizacji prawa podatkowego (krajowego oraz unijnego) konieczne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy na temat obowiązujących, a także zupełnie nowych, regulacji.

Niniejsze szkolenie obejmuje przekrojowe zaprezentowanie najważniejszych zmian w prawie podatkowym na 2020 rok, w szczególności w zakresie podatku VAT oraz CIT.

Od nowego roku podatnicy w szczególności powinni pamiętać o prawidłowym rozliczaniu faktur w obligatoryjnym mechanizmie podzielonej płatności oraz realizowaniu płatności na rachunki widniejące na tzw. „białej liście”. Podatnik, który nieprawidłowo zrealizuje płatność, będzie zobowiązany do wyłączenia tej płatności z kosztów uzyskania przychodów. Negatywne konsekwencje finansowe takiej operacji dotyczyć będą także podatku VAT.

Od 1 stycznia 2020 r. w podatkach dochodowych pojawi się ulga na złe długi – w myśl nowych przepisów należności lub zobowiązania nieuregulowane lub niezbyte w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności, będą ujmowane w ciężar kosztów podatkowych lub zwiększą przychód.

W 2020 r. w życie wchodzą także rewolucyjne zmiany w dotyczące JPK VAT – zmiany oznaczają korzystną dla podatników likwidację comiesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT, lecz z drugiej strony na podatników zostały nałożone dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Nowe dokumenty będą wymagały podawania bardzo szczegółowych informacji. Oznaczać trzeba będzie m.in. transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podlegające pod obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się także zasady wystawiania faktur VAT.  Aby wystawić fakturę do paragonu na tymże paragonie musi być podany NIP.

Kolejne zmiany w VAT dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje bowiem rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 które wprowadza ujednolicone zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Rozporządzenie wprowadza katalog dokumentów potwierdzających WDT, których zgromadzenie przez podatnika pozwala na skorzystanie z tzw. domniemania, że towar został wysłany od odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. W konsekwencji, skorzystanie z tego domniemania umożliwia zastosowanie stawki 0% VAT dla WDT.

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się również dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Usługi zaczną podlegać pod PKWiU 2015, natomiast towary podatnicy będą klasyfikować według nomenklatury CN – zmiany te znajdą także odzwierciedlenie w przepisach dotyczących obligatoryjnego mechanizmu podzielonego płatności.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze wymogi w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązujące od 2019 r. oraz poruszone zostaną zagadnienia w zakresie podatku u źródła wraz z praktycznymi przykładami rozliczania tego podatku w świetle planowanych zmian od 1 lipca 2020 roku.

Na szkoleniu zostaną dodatkowo omówione przepisy o MDR. Obowiązek raportowania schematów podatkowych funkcjonuje już ponad rok, niemniej przepisy z tej materii są na tyle skomplikowane i niejasne, że wielu przedsiębiorców – obawiając się surowych sankcji – raportuje praktycznie każdą operację biznesową, która, nawet potencjalnie, może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe. Znamienny jest fakt, że do Szefa KAS zaraportowano już ponad 5 tysięcy schematów podatkowych!

W trakcie szkolenie przedstawione zostaną także aktualne stanowiska organów podatkowych w zakresie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z brzmienia nowych przepisów. W ten sposób szkolenie wyjdzie naprzeciw głównym problemom praktycznym powstałym wskutek wejścia w życie omawianych nowelizacji – uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego dokonywania rozliczeń podatkowych.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw – pracowników działów księgowych i finansowych odpowiadających za sprawy związane z obliczaniem podatków, sporządzaniem sprawozdań finansowych czy prowadzących nadzór i kontrolę nad taką działalnością.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w VAT
 1. Obligatoryjny Split Payment
 1. Do jakich transakcji trzeba stosować mechanizm podzielonej płatności?
 2. Czym się kierować – wartością transakcji czy wartością faktury?
 3. Obligatoryjny split payment – a nowe obowiązki sprawozdawcze w JPK
 4. Oznaczanie faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”
 5. Kompensaty – czy zawsze wyłączają stosowanie MPP?
 6. Płatności w walutach obcych
 7. Sankcje w VAT, CIT/PIT i KKS dla nabywcy i wystawcy za niestosowanie obowiązkowego split payment
 1. Biała Lista podatników VAT
 1. Sankcje w VAT i CIT za płatności na rachunki nieujęte na białej liście - Jak bezpiecznie dokonać płatności na rachunek niezgłoszony do rejestru?
 2. Płatności na rachunki techniczne, indywidualne, cesyjne
 3. Faktoring a przepisy o białej liście
 4. Płatności na rachunki zagranicznych kontrahentów – na co zwracać uwagę?
 5. Procedura składania zawiadomień o płatności na rachunek spoza „białej listy”
 1. Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.
 1. Odejście od PKWiU 2008 i przejście na nomenklaturą scaloną i PKWiU 2015
 2. Wiążące Informacje Stawkowe – szansa na pozyskanie ochrony
 1. JPK_VAT – nowe struktury logiczne od kwietnia/lipca 2020 r.
 1. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 2. Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników
 3. Sankcje za błędy w JPK_VAT
 1. Zmiany w dokumentowaniu WDT
 1. Zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE
 2. Dowody potwierdzające wysyłkę lub transport
 3. Niespełnienie warunków „domniemania”
 4. Prawidłowe złożenie informacji podsumowującej i korekty
 1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów z NIP
 1. Sankcje za nieprawidłowe wystawienie faktury
 2. Faktury uproszczone
 1. Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych
 1. Zmiany w CIT i PIT
 1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.
 1. Warunki skorzystania z ulgi
 2. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
 3. Ulga na złe długi a zaliczki na podatek
 4. Korekta straty podatkowej i dochodu
 5. przepisy przejściowe – stare długi a nowa ulga od 2020 roku.
 1. Podatek u źródła – wybrane regulacje
 1. Rodzaje przychodów objętych podatkiem u źródła
 2. Przykłady zakupów skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła (m.in. usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeniowe, leasing samochodów)
 3. Obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika
 4. Certyfikaty rezydencji
 5. Nowe zasady poboru podatku od 1 lipca 2020 r.
 1. Zmiany w dokumentacjach podatkowych
 1. Nowa definicja podmiotów powiązanych
 2. Nowe limity transakcyjne
 3. Brak obowiązku sporządzania dokumentacji dla podmiotów krajowych
 1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 1. Co to jest schemat podatkowy i jakiego typu transakcje podlegają raportowaniu
 2. Raportowanie do Szefa KAS – podmioty zobowiązane, terminy, sposób raportowania
 3. Sankcje za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych
 4. Jakie okoliczności zwalniają z obowiązku raportowania?
 5. Przykłady schematów podatkowych

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki
Data szkolenia: 26 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, Papuga Park Hotel , ul. Zapora 3
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Staniek

Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. W 2018 r. został także wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców m.in. z branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. W latach 2014-2017 zdobywał doświadczenie w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy oraz Sendero Tax & Legal. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową oraz współpracuje z Tax Advisors Group Sp. z o.o. – jednym z liderów spółek doradztwa podatkowego działających na Dolnym Śląsku.
 
Zajmuje się bieżącą obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowym. Doświadczony wykładowca oraz autor komentarzy o tematyce podatkowej w Rzeczypospolitej.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.