Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatkach CIT i PIT 2018/2019 w sektorze medycznym
 16 listopada 2018

Szkolenie ma na celu aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym szpitala, pogłębienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach dochodowych , możliwość przeprowadzenia konsultacji z szkoleniowcami odnośnie indywidualnych przypadków, które zaistniały w jednostce uczestnika.

Celem szkolenia jest również omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w PIT w 2018 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji w podmiotach leczniczych:

1. Przychody pracowników podmiotu leczniczego w 2018 r. – opodatkowanie czy zwolnienie – w tym następujące zagadnienia:

a) wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne;

b) działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków;

-  zapomogi - które są wolne od podatków,

-  paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – co po przekroczeniu limitu w trakcie roku,

- świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany;

c) kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania;

d) podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku;

e) pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach;

2. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika:

- umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców;

- członkowstwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;

- prawa autorskie – limit 50% kosztów uzyskania;

- problemy w podmiotach leczniczych jako spółkach państwowych i komunalnych z członkami zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.

3. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika w podmiocie leczniczym.

II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. z punktu widzenia podmiotów leczniczych:

1. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r. w podmiotach leczniczych:

- omówienie zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych z NFZ w 2018 roku, porównanie z rozliczeniem 2017 roku

- wskazanie obszarów ryzyk podatkowych w kontekście uzyskiwanych przychodów opodatkowanych przez podmioty lecznicze

2. Wyłączenia z kosztów w podmiocie leczniczym:

- Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.) ;

- Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach w podmiocie leczniczym(bez wyłączeń wydatków z kosztów)?

- Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem  wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)

3. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w podmiotach leczniczych

- podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,

- zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,

- wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,

- dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów przejściowych!

4. Pozostałe zmiany

- zmiana katalogu zwolnień przedmiotowych,;

- klauzula uzasadnienia ekonomicznego przy wyłączeniu z przychodu wartości aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz w zakresie podziału/łączenia spółek oraz wymiany udziałów;

- rozszerzenie uprawnienia dla organu podatkowego do określania wartości przychodu według cen rynkowych na przypadki świadczenia usług oraz nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.

5. Omówienie strutury JPK sprawozdanie finansowe , planowanej do wdrożenia oraz struktury JPK Księgi rachunkowe z punktu widzenia rozliczeń podatkowych w podmiocie leczniczym.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Data szkolenia: 16 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje  niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych. Uczestników szkolenia ujmuje umiejętnością doboru praktycznych przykładów ilustrujących najważniejsze tezy szkolenia.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.