Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
 16 czerwca 2020

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, ale także faktur wystawianych do paragonów oraz warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT).

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT następującej od lipca 2020 r.

Głównym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT.

W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną również wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do faktur wystawianych do paragonów fiskalnych, a także przedstawione nowe regulacje dotyczące paragonów elektronicznych.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zmian w transakcjach WDT, które są wynikiem nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczącą uszczelniania systemu VAT w tym obszarze. Uszczelnienia dotyczą przede wszystkim warunków jakie trzeba spełnić, aby stosować stawkę 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące sposobu dokumentowania transakcji WDT zaproponowane przez Unię Europejską i wynikające z unijnego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego VAT.

Dodatkowo przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania VAT przy imporcie towarów skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku do urzędu celno-skarbowego.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.

 • Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT.
 • Przelewy i transakcje, które nie skutkują konsekwencjami w VAT, CIT i PIT:
 • warunki skutecznego uwolnienia się odpowiedzialności.
 • Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR.
 1. Nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa:
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.
 • Czym jest WIS jaki jest jej zakres ochronny?
 • Kto i gdzie może wystąpić o WIS?
 1. Zmiany stawek podatkowych od lipca 2020 r.:
 • Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi.
 • Stawki podatku na czynności związane z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym:
  • usługi konserwacyjne.
 • Usługi związane z wyżywieniem (gastronomia) – prawidłowość zmian stawek VAT na tle orzecznictwa TSUE.
 • Nowa definicja produktów rolnych sprzedawanych przez rolników ryczałtowych.
 • Opodatkowanie towarów i usług na które zmieniają się stawki podatkowe w okresie przejściowym (czerwiec-lipiec):
  • opodatkowanie zaliczek,
  • czynności wykonywane w czerwcu lub w lipcu,
  • czynności okresowe a zmiana stawki w okresie rozliczeniowym,
  • opodatkowanie nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 1. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7, zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE:
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
  • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
  • zakres danych przy eksporcie towarów,
  • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji,
  • oznaczenia grup towarów i usług,
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
  • dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
  • oznaczenia dokumentów zakupu.
 • Zasady przesyłania JPK_VAT,
 • Składanie kwartalnych JPK_VAT,
 • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT,
 • Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT i konsekwencje niedokonania korekty.
 • W jakim terminie podatnik jest obowiązany skorygować JPK_VAT w sytuacji, gdy sam zauważy błąd.
 • Zmiany we wzorze informacji podsumowującej VAT-UE.
 1. Paragony i faktury do paragonów - zmiany od stycznia i lipca 2020 r.
 • Kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?
 • Faktura bez NIP wystawiana do paragonu bez NIP.
 • Paragon z NIP – faktura, czy paragon?
 • Wystawianie paragonów z NIP o wartości do 450 zł i powyżej tej kwoty – konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy.
 • Czy można wystawiać faktury do paragonu z NIP, których wartość nie przekracza 450 zł?
 • Sankcje dla sprzedawców i nabywców, gdy wystawiono fakturę do paragonu bez NIP.
 • Korygowanie paragonów z NIP.
 • Tymczasowe przepisy dotyczące ujmowania w rejestrach sprzedaży paragonów z NIP
 • Faktury wystawiane do paragonów ujmowane w nowym JPK_VAT.
 • Paragon elektroniczny – zasady przesyłania z uwzględnieniem regulacji związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 1. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT:
 • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.:
 • Dokonanie WDT, a brak VAT UE nabywcy.
 • WDT a otrzymanie numeru VAT UE nabywcy innego kraju niż kraj przeznaczenia towarów.
 • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść
 • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
 • Błędy pisemnie wyjaśnione, które organy skarbowe mogą uznać za dopuszczalne.
 • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
 • Następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju.
 • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?
 1. Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 r.:
 • Podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Likwidacja niektórych obowiązków.
 • Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 16 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel GOŁĘBIEWSKI, ul. Pałacowa 7
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.