Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w stawkach VAT
28 sierpnia 2020
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2020, poz. 527 ze zm.) wprowadzony zostanie załącznik dla towarów wobec których obniżona zostanie do 8% stawka podatku VAT.

Jak wynika z projektowanego rozporządzenia obniżona stawkę VAT będzie się stosować do:

 • nasienia zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy (CN ex 0511),
 • maszyny poligraficzne do pisma Braille'a (CN ex 8442 30 00),
 • urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) (CN ex 8471),
 • maszyny do pisania dla niewidomych (CN ex 8472 90 80),
 • urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (bez względu na CN).

Wskazane wyżej towary w związku z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT są opodatkowane od 1 lipca 2020 r. stawka podstawową. Niestety projekt rozporządzenia nie wprowadza stawki 8% z mocą wsteczną, lecz jedynie od daty wejścia w życie rozporządzenia (planowany termin wejścia w życie - 31 sierpnia 2020 r.). Będzie to oznaczało, że w okresie 1 lipca 2020 r. – 30 sierpnia 2020 r. stawka podatku na ww. towary wynosiła 23%. Natomiast od 31 sierpnia 2020 r. stawka VAT na wskazane towary ma wynosić 8%.

Ponadto z projektu rozporządzenia wynika, że do towarów wymienionych w § 10 rozporządzenia z dnia 25marca 2020 r. stosowanie stawki 0% ma zostać przedłużone do dnia odwołania na terenie Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów stawka 0% wobec towarów wymienionych w § 10 ww. rozporządzenia może być stosowane wyłącznie do 31 sierpnia 2020 r. Należy przypomnieć, że towarami tymi są:

 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • środki dezynfekujące,
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
 • maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice służące ochronie indywidualnej.

Powyższe towary mogą korzystać ze stawki 0%, gdy podatnik dokonał darowizny tych towarów, wobec nich przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ww. darowizny dokonał wyłącznie na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych - na realizację zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych - na realizację zadań statutowych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.),
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Należy również pamiętać, że w świetle obowiązującego § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. obniżoną stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy ww. towarów oraz wskazanym wyżej podmiotem uprawnionym do otrzymania takiej darowizny, a z umowy wynikać powinno, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 10 rozporządzenia.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.