Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w treści faktury już od września 2019 r.?
24 maja 2019
W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o VAT (o której pisaliśmy tydzień temu – projekt z dnia 14 maja 2019 r.), która ma zlikwidować mechanizm odwrotnego obciążenia a w jego miejsce wprowadzić mechanizm podzielonej płatności ma zostać wprowadzony dodatkowy element na fakturze. Będzie on obowiązkowy dla podmiotów które będą obowiązane stosować mechanizm split payment wobec towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Na możliwość wprowadzenia dodatkowego elementu na fakturze wskazuje decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 1 tej decyzji na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia obowiązku umieszczania na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji dokonywanych między podatnikami specjalnego komunikatu o konieczności wpłaty VAT na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym.

Regulacja ta znalazła odzwierciedlenie w ww. projekcie ustawy o VAT. Zgodnie z projektowanym art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT faktura powinna zawierać w przypadku faktur dokumentujących dokonane pomiędzy podatnikami transakcje określone w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu wskazuje na konieczność podawania na fakturze wyrazów „odwrotne obciążenie”.

Oczywiście Ministerstwo Finansów „wylało dziecko z kąpielą”, gdyż ww. regulacja nie odnosiła się jedynie do odwrotnego obciążenia na terytorium kraju, lecz również do transakcji transgranicznych. W świetle projektu takie transgraniczne transakcje nie będą musiały być dokumentowane fakturą z taką adnotacją. Jest to oczywiście sprzeczne z dyrektywą 2006/112, która w art. 226 pkt 11a wymaga w takich sytuacjach umieszczania na fakturze wyrazów „odwrotne obciążenie”.

Brak takiego oznaczenia na fakturze, wskazanego w art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, będzie skutkował dla wystawcy faktury sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”. W myśl projektowanego art. 106e ust. 12 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że: „takie oznaczenie będzie wymagane w przypadku faktur dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wrażliwe czyli dokumentuje transakcje szczególnie podatne na oszustwa podatkowe. Brak stosownego oznaczenia na fakturze może zatem generować nieprawidłowości w obrocie takimi towarami lub usługami polegające między innymi na pomijaniu stosowania mechanizmu podzielonej płatności i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Zatem identyfikacja takiej faktury ma istotne znaczenie nie tylko dla nabywcy, w przypadku którego stanowi sygnał o konieczności uregulowania takiej faktury w systemie MPP, ale przede wszystkim pełni funkcje kontrolne z punktu widzenia organów podatkowych”.

Ustawa oraz wynikające z niej obowiązki ma wejść w życie od 1 września. 2019 r. Gdyby rzeczywiście taka zmiana nastąpiła od tej daty należy zastanowić się, czy nie trzeba pilnie dostosować swoich systemów księgowych do ww. wymogu przy wystawianiu faktur.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.