Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w WDT i WNT od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem objaśnień Komisji Europejskiej
 25 marca 2020

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zmianami w podatku VAT następującymi od 1 stycznia 2020 r. dotyczącymi problematyki transakcji wewnątrzwspólnotowych – WDT i WNT.

Zagadnienia dotyczące ww. zmian są wynikiem nowych  regulacji przygotowanych przez Unię Europejską dotyczącą uszczelniania systemu VAT w obszarze WDT i WNT oraz uroszczeń i ujednoliceń w rozliczaniu tych transakcji.

Uszczelnienia dotyczą przede wszystkim warunków jakie trzeba spełnić, aby stosować stawkę 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące sposobu dokumentowania transakcji WDT zaproponowane przez Unię Europejską i wynikające z unijnego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego VAT.

Uproszczenia to przede wszystkim nowe regulacje umożliwiające w łatwiejszy sposób ustalić, która z transakcji jest transakcją ruchomą, a przez to jednoznacznie wskazać który z podmiotów w łańcuchu transakcji dokonuje WDT, a który WNT.

Z kolei ujednolicenia przepisów dotyczą głównie obszaru magazynów konsygnacyjnych zwanych od 2020 r. magazynami call-off stock.

W toku szkolenia zwrócona zostanie przede wszystkim uwaga na praktyczne aspekty nowych regulacji w zakresie możliwości stosowania stawki 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych istotnie oddziałujące na prawidłowość rozliczeń w podatku VAT.

W końcowej części szkolenia zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące zmian w WDT i WNT oraz wpływu na realizowanie tych transakcji zmian które zostają równorzędnie wprowadzone do ustawy o VAT dotyczące białej listy podatników oraz obowiązkowego mechanizmu split payment.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przyczyny zmian przepisów, ich zakres oraz podstawy prawne:

• Pakiet „2020 Quick Fixes” i jego następstwa.

• Co się zmienia w przepisach?

• Unijne i polskie podstawy prawne zmian.

• Terminy wejścia w życie regulacji.

• Co nas czeka w najbliższej przyszłości?

2. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT od 2020 r.:

• Możliwości stosowania stawki 0% do końca 2019 r.

• Warunki opodatkowania WDT stawką 0% wprowadzone od stycznia 2020 r.:

-  podanie numeru VAT UE przez nabywcę (co należy rozumieć przez podanie numeru VAT UE dostawcy przez nabywcę?),

-  złożenie informacji podsumowującej VAT-UE,

-  składanie prawidłowych informacji podsumowujących.

• Dokonanie WDT, a brak VAT UE nabywcy.

• Otrzymanie krajowego numeru VAT nabywcy a prawo do stawki 0%.

• WDT a otrzymanie numeru VAT UE nabywcy innego kraju niż kraj przeznaczenia towarów.

• Dotychczasowe orzecznictwo ETS w zakresie braku VAT UE kontrahenta i jego wpływ na stosowanie stawki 0% od 1 stycznia 2020 r.

• Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-UE oraz ich prawidłowej treści:

- błędy w numerze VAT UE kontrahenta, w tym oznaczenia prefiksu,

- nieprawidłowości dotyczące wartości transakcji,

- wpływ wadliwości informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie eksportu usług na stosowanie stawki 0% przy WDT,

- inne drobne błędy w informacji podsumowującej a możliwość zastosowania stawki 0% przy WDT.

• Minimalizacja ryzyka podatkowego przy sporadycznych transakcjach WDT.

• Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.

• Błędy pisemnie wyjaśnione, które organy skarbowe mogą uznać za dopuszczalne.

• Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011:

- dokumentowanie dostaw dokonanych bezpośrednio przez dostawcę lub podmiot działający na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie dostaw dokonanych bezpośrednio przez nabywcę lub podmiot działający na rzecz nabywcy.

• Następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju.

• Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?

3. Opodatkowanie transakcji łańcuchowych po zmianach od stycznia 2020 r.:

• Rozpoznawanie transakcji ruchomych i nieruchomych w transakcjach dostaw towarów.

• Reguły Incoterms, i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów.

• Wpływ miejsca opodatkowania transakcji dostaw towarów na możliwość stosowania stawki 0%.

• Rozliczanie transakcji łańcuchowych do końca 2019 r.

• Orzecznictwo ETS dotyczące transakcji łańcuchowych: m.in. Emag oraz Euro Tyre.

• Uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne.

• Podstawowe warunki występowania transakcji trójstronnych.

• Zmiany dotyczące miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych od stycznia 2020 r.

• Podmiot pośredniczący w transakcjach łańcuchowych – jakie znaczenie na ustalenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów ma określenie podmiotu pośredniczącego?

• Wpływ przekazania przez podmiot pośredniczący numeru identyfikacyjnego na sposób opodatkowania dostawy towarów w transakcji łańcuchowej.

• Jak udowodnić przekazanie numeru VAT UE przez pośrednika?

• Przykłady opodatkowania transakcji łańcuchowych po zmianach – wyjaśnienia Komisji Europejskiej.

• Zmiana regulacji od 2020 r. dotycząca transakcji łańcuchowych a podatkowe rozliczanie transakcji trójstronnych.

• Czy uproszczenia w określaniu miejsca dostawy towarów w transakcji łańcuchowej mają zastosowanie również do transakcji eksportu towarów?

4. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostaw towarów z magazynu call-off stock:

• Nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock.

• Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off stock.

• Towary podlegające procedurze magazynu typu call-off stock.

• Zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiana nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

• Obowiązek podatkowy w przypadku procedury magazynu typu call-off stock- faktury, wydanie towarów, wystawienie faktury, czynności zrównane z dostawą i nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

• Kursy walut w procedurze magazynu typu call-off stock.

• Obowiązki ewidencyjne dotyczące towarów przemieszczanych w procedurze call-off stock.

• Zmiany regulacji w zakresie składania informacji podsumowujących.

5. Problematyka WDT/WNT związana ze zmianami VAT od 2020 r.:

• Fakturowanie WDT po zmianach dotyczących obowiązkowego split payment.

• Płatności w ramach WNT a biała lista podatników.

• Jak należy rozumieć pojęcie podatnik zarejestrowany jako VAT czynny?

• Do jakiego urzędu skarbowego należy zgłaszać zawiadomienie o zapłacie na rachunek bankowy, którego brak w białej liście podatników?

• Obowiązkowy split payment a transakcje WNT – problemy z płynnością finansową.

• Składanie wniosków o „uwolnienie” środków z rachunku VAT w sytuacjach istotnych wartościowo nabyć poza Polską.

• Likwidacja opłaty skarbowej za wniosek o „uwolnienie” ” środków z rachunku VAT.

6. Pytania i odpowiedzi.

 

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT w obrocie WDT/WNT
Data szkolenia: 25 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Holiday Inn Gdansk - City Centre, Chmielna 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.