Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zwolnienie z opodatkowania dopłat do wypoczynku dla dzieci pracowników
3 czerwca 2022
Nadchodzi czas wakacji i wydatków związanych z urlopami pracowników jak i dofinansowań do wypoczynku ich dzieci. Dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli są sfinansowane z funduszu socjalnego i spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Natomiast dopłaty do form wypoczynku - pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, ośrodkach, domach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych, wynajmowanych kwaterach, usługi turystyczne, imprezy turystyczne - w części dotyczącej dzieci i młodzieży do lat 18 - nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie spełniają wszystkich przesłanek o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy a mianowicie:

  • wypoczynek nie jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • wypoczynek nie jest zorganizowany w jednej z form wypoczynku przewidzianego ustawą dla dzieci i młodzieży, tj. w formie wczasów, obozu, kolonii lub zimowiska.

Najczęściej firma dopłaca do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w zależności od sytuacji materialnej podatnika. Dopłata następuje na podstawie faktur wystawionych przez różne podmioty gospodarcze, a po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT podlega w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pracownicy powinni również przedkładać faktury wraz z następującym opisem zakupionych usług: pobyt w ośrodku, usługa hotelowa, pobyt hotelowy, pobyt hotelowy wraz z usługą gastronomiczną, usługa turystyczna, impreza turystyczna. Na fakturach wymienione powinny być dane pracowników i członków ich rodzin, w tym małoletnich dzieci oraz tzw. osobodoby.

Wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty. Zatem, dla możliwości zastosowania zwolnienia określonego w ww. przepisie, z faktury lub innego dokumentu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał, tj. imię i nazwisko, z jakiej formy wypoczynku korzystało dziecko i w jakim okresie, kwotę poniesionego wydatku oraz podpis osoby która wystawiała ten dokument. W przypadku sfinansowania dopłat z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 000 zł.

Świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku organizowanego „na własną rękę” przez pracowników - rodziców dzieci i młodzieży do 18 lat będą mogły korzystać z innego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.