Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zwrot nakładów dokonanych w obcym środku trwałym – konsekwencje w VAT
7 marca 2019
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14.12.2018 r. sygn. akt I SA/Po 546/18 potwierdzono, jak się wydaje, ugruntowane już stanowisko, że nieodpłatny zwrot nakładów poczynionych na inwestycje w obcych środkach trwałych przed upływem 5 lat licząc od początku roku, w którym inwestycje w obcych środkach trwałych zostały oddane do użytkowania powoduje konieczność korekty odliczonego podatku naliczonego za rok, w którym nieodpłatnie dokonano zwrotu tych nakładów i za następne lata do końca 5-leteniego okresu korekty wskazanego w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

Spółka we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług wskazała, że łączy ją z podmiotem publicznym umowa na usługi operatora infrastruktury teleinformatycznej. W ramach umowy podmiot publiczny przekazał Spółce wybudowaną sieć szerokopasmową do eksploatacji. Spółka administruje siecią oraz pobiera wynikające z tego tytułu pożytki, tj. opłaty od korzystających z sieci dostawców usług telekomunikacyjnych. Spółka jest zobowiązana do ponoszenia nakładów koniecznych na sieć, w szczególności do wyposażenia sieci w nakłady konieczne do powstania na jej bazie sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z umową, bez względu na tryb w jakim dojdzie do rozwiązania umowy, nakłady konieczne i inne poczynione przez Spółkę oraz zasoby trwale z nią związane przechodzą na własność podmiotu publicznego. Umowa nie przewiduje rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę w trakcie jej obowiązywania. Postanowienia umowy wyłączają prawo Spółki do żądania zwrotu wartości nakładów po upływie okresu jej obowiązywania.

Spółka wskazała, że poniesione nakłady były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, a Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów. W odniesieniu do niektórych nakładów upłynie 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia umowy, w odniesieniu do niektórych nakładów nie upłynie okres 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia umowy.

Spółka zadała pytania:

1) czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy, dokonane po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą Spółki, a tym samym pozostaje poza zakresem ustawy o VAT?,

2) czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w odniesieniu do wszelkich nakładów poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, w sytuacji gdy przedmiotowe nakłady zostaną nieodpłatnie przekazane przez Spółkę na rzecz podmiotu publicznego po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta?

Organ podatkowy stwierdził, że z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnienie związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wnioskodawcy) czynność przekazania przez Spółkę poczynionych nakładów na rzecz właściciela sieci nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast zdaniem organu w odniesieniu do nakładów poniesionych przez Spółkę na sieć, będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania po zakończeniu umowy, których wartość przekroczyła 15.000 zł, w odniesieniu do których nie upłynie okres 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania, a datą wygaśnięcia umowy, zachodzi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie poniesienia tych nakładów, bowiem nie minął jeszcze okres korekty. Natomiast w odniesieniu do nakładów których wartość przekroczyła 15.000 zł, w odniesieniu do których upłynął już okres 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania, a datą wygaśnięcia umowy nie zachodzi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie poniesienia tych nakładów, bowiem upłynął już okres korekty. Co się zaś tyczy nakładów, których wartość nie przekracza 15.000, w ocenie Organu korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania do momentu wygaśnięcia umowy, upłynęło 12 miesięcy.

Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazując, że „skarżącej przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na nakłady na sieć, ujętych w ewidencji środków trwałych, jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Jednakże w wyniku rozwiązania umowy prawo to ustało. Nakłady na sieć poczynione przez skarżącą zatrzymał właściciel sieci, w konsekwencji pozostawione w całości nakłady, od których odliczono podatek naliczony oczywiście nie będą już służyć czynnościom opodatkowanym, albowiem w tej sytuacji dochodzi do zmiany przeznaczenia dokonanego ulepszenia. W konsekwencji skarżąca zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym, która nie została zamortyzowana”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt I FSK 255/15, czy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 2010 r. sygn. akt I FSK 1067/09.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.