Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Dzierżawa gruntu – zwolniona, czy opodatkowana?
8 września 2017
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.350.2017.1.IK rozstrzygnął, czy wydzierżawiany grunt będzie korzystał ze zwolnienia od podatku, czy też będzie opodatkowany podatkiem VAT.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która jest właścicielem nieruchomości ujętych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty rolne, zaś w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako grunty przeznaczone do prowadzenia działalności usługowej, które to planuje w przyszłości wykorzystać celem realizacji projektu. Spółka na chwilę obecną zamierza wydzierżawić przedmiotowe grunty. Spółka planuje wydzierżawić wyżej wskazane grunty z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, turystycznej, rolniczej etc. Dzierżawca będzie mógł korzystać z tych gruntów tylko na cele wynikające z zawartej umowy dzierżawy (odpowiadające wcześniej opisanym). Dzierżawcą będzie osoba fizyczna nie będąca rolnikiem ryczałtowym w świetle ustawy o VAT. Dzierżawca nie będzie także uprawniony do jakichkolwiek zmian przedmiotu dzierżawy, w szczególności do dokonywania jego zabudowy czy adaptacji.

Spółka zadała pytanie, czy czynności polegające na wydzierżawieniu przez Spółkę gruntów, będących przedmiotem wniosku, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, czy też są opodatkowane podatkiem.

Zdaniem Spółki dzierżawa nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, turystycznej, rolniczej etc. nie stanowi podstawy do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2015 r., poz. 736), dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej wynoszącej obecnie 23%

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „cele rolnicze”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zwolnienia od podatku czynności dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego gruntów na cele rolnicze. Jednocześnie cel ten musi być wskazany jednoznacznie w zawartej umowie dzierżawy.

Bez znaczenia pozostaje fakt przeznaczenia tych gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też ewidencją gruntów.

Warunkiem bowiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ww. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jest łączne spełnienie przesłanek co do przedmiotu i celu umowy dzierżawy. Podatnik może zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT takiej usługi jeśli zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu, która w swojej treści zawierać będzie m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze.

Celami rolniczymi, w świetle powołanej definicji art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, mogą być np. drobne uprawy polowe (np. grządki, drzewa owocowe) co jednak musi jednoznacznie wynikać z postanowień zawartej umowy dzierżawy, niezależnie od zapisów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedmiotowej sprawie dzierżawione grunty są przeznaczone obok działalności rolniczej na działalność usługową i turystyczną, co oznacza że dzierżawca może wykorzystywać grunt na dowolną działalność np. wyłącznie turystyczną. Skoro zatem zawarta umowa dzierżawy, nie będzie jednoznacznie precyzowała celu wykorzystania przedmiotowego gruntu wyłącznie na cele rolnicze, nie jest możliwe zastosowanie w przedmiotowej sprawie zwolnienia od podatku. Wobec powyższego w niniejszej sprawie dzierżawa gruntu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.