Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Czy w 2013 roku podatnicy będą odliczać cały VAT od samochodów z kratką?
26 marca 2012

Z takim pytaniem zwrócił się do Ministerstwa Finansów Związku Dealerów Samochodów. Jak wynika z internetowej strony Związku Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na ww. pytanie wyjaśniło, że podjęło działania w celu przedłużeniu okresu zawieszenia możliwości pełnego odliczenia VAT od „samochodów z kratką” do końca roku 2013 poprzez kolejną zmianę ustawy o podatku od towarów i usług.

W wyniku wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 22 grudnia 2008 r. wyroku w sprawie Magoora (C 414/07), w którym ETS uznał za niezgodne z prawem unijnym zmiany przepisów dotyczące odliczania VAT od paliwa wykorzystywanego do samochodów pogarszające sytuację podatników wprowadzone po dniu 30 kwietnia 2004 roku, Ministerstwo Finansów podejmowało działania na rzecz ograniczenia korzyści podatkowych przy nabywaniu tzw. „samochodów z kratką”.

W wyniku podjętych przez Ministerstwo Finansów działań Rada Unii Europejskiej w dniu 27 września 2010 r. wydała decyzję upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/581/UE). W jej wyniku Rada UE wyraziła zgodę na zawieszenie do końca 2013 możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od tych „samochodów z kratką”. Jednakże polski rząd nie skorzystał w pełnym zakresie z udzielonego prawa i ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) wprowadzone zostało rozwiązanie zawieszające możliwość odliczenia VAT od tzw. „samochodów z kratką” tylko do końca 2012 r. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. Z powołanej wyżej ustawy wynika również (art. 4), że w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W konsekwencji ustawa z 16 grudnia 2010 r. na okres 2 lat wyłącza możliwość dokonywania pełnego odliczania podatku naliczonego od „samochodów z kratką”, jak również pozbawia podatników możliwości odliczenia podatku od nabywanego paliwa do „samochodów z kratką”.

Informacja Ministerstwa Finansów, że Ministerstwo pracuje nad wydłużeniem ww. okresu wynikającego z ustawy z 16 grudnia 2010 r. nie jest dobrą wiadomością. Spowoduje to brak możliwości odliczania podatku od nabywanych „samochodów z kratką” nie tylko w tym roku, ale i w roku następnym. Ponadto nie będzie możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanego paliwa do „samochodów z kratką”. Mogą istnieć jednak wątpliwości prawne dotyczące skuteczności wydłużenia o 2013 r. ww. ograniczeń. Problem dotyczy bowiem prawidłowości zgłoszenia przez Polskę wniosku o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odliczenia naliczonego podatku od nabywanych samochodów na okres 3 lat, tj. czy Polski wniosek dotyczy 2013 r., czy też tylko lat 2009-2012, jak i tego, czy pisemna zgoda Komisji dotycząca ograniczenia w prawie do odliczenia VAT od paliwa do „samochodów z kratką” (która na marginesie nie wynika z ww. decyzji Rady Unii Europejskiej) może być stosowana również na 2013 r.

Podsumowując, wydłużenie okresu ograniczeń w odliczeniu VAT od samochodów na 2013 r. zainicjowane przez Ministerstwo Finansów może być naznaczone poważnymi błędami prawnymi, co skutkować może kolejnymi sporami na linii podatnicy-aparat skarbowy. Ponieważ jednak tego rodzaju zmiana przepisów musi być wprowadzona i zatwierdzona przez Sejm można się spodziewać w najbliższym czasie informacji o większej szczegółowości niż ta pochodząca od Związku Dealerów Samochodów.

Aktualna promocja:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.