Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Jak rozliczać prowizję pobieraną przez firmę pomagającą uzyskać zwrot VAT z zagranicy?
12 sierpnia 2013

Polski podatnik ubiegający się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług na terenie Unii Europejskiej lub poza Jej terytorium może niekiedy korzystać z wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych w celu uzyskania pomocy prawnej i pośredniczenia w odzyskaniu zwrotu podatku od zagranicznych organów skarbowych. Jak podatkowo rozliczyć prowizję, którą obciąży polskiego podatnika zagraniczny pośrednik za pomoc w uzyskaniu zwrotu VAT?

W celu ustalenia jak podatkowo rozliczyć ww. transakcję należy przede wszystkim ustalić miejsce świadczenia przy świadczeniu tego rodzaju usług. W przepisach ustawy o VAT nie ma szczególnej zasady określającej miejsce świadczenia usług pomocy przy odzyskiwaniu podatku VAT. Natomiast w unijnych przepisach znajduje się podstawa prawna uszczegóławiająca miejsce świadczenia ww. usług na rzecz podatników, niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mających siedzibę w innym państwie członkowskim. Zasada ta sformułowana jest w art. 27 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2011.77.1), zgodnie z którym świadczenie usług polegających na ubieganiu się o zwrot lub otrzymywaniu zwrotów podatku VAT zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim regulują przepisy art. 44 dyrektywy 2006/112/WE. Z powyższego wynika, że przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów świadczących usługi polegające na ubieganiu się o zwrot lub otrzymywaniu zwrotów podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.

W takich przypadkach miejsce świadczenia określane jest poprzez art. 44 dyrektywy 2006/112, którego odpowiednikiem w polskiej ustawie o VAT jest art. 28b. W świetle tego przepisu miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest, co do zasady, miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Wobec braku w unijnych i polskich przepisach szczególnej zasady regulującej miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ubiegania się o zwrot lub otrzymywania zwrotów podatku VAT poza terytorium Unii Europejskiej należy uznać, że ww. przepis art. 28b ustawy o VAT również będzie miał zastosowanie w takich przypadkach.

Podsumowując miejscem świadczenia usług polegających na ubieganiu się o zwrot lub otrzymywaniu zwrotów podatku VAT na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza tym terytorium będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.

W konsekwencji polski podatnik nabywający takie usługi będzie zobowiązany do rozliczenia importu usługi świadczonej przez zagraniczny podmiot. Podstawą opodatkowania ww. usług będzie kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru (art. 29 ust. 17 ustawy o VAT).

Momentem obowiązku podatkowego i ujęcia importu usług w ewidencji i deklaracji podatkowej (ale nie w informacji podsumowującej, gdyż importu usług tam się nie ujmuje) będzie w myśl art. 19 ust. 19a ustawy o VATchwila wykonania usługi przez zagranicznego podatnika. Natomiast określenie momentu wykonania tej usługi będzie uzależnione od treści umowy, w tym realizacji zleconych czynności. Należy jednak wskazać, że w przypadku uiszczenia przez polskiego podatnika na rzecz zagranicznego pośrednika zaliczki moment obowiązku podatkowego powstanie na podstawie art. 19 ust. 19b ustawy o VAT, zgodnie z którym do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio, a więc z momentem uiszczenia zaliczki.

Kurs przeliczeniowy do obliczenia podstawy opodatkowania wynika z art. 31a ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 art. 31a ustawy o VAT Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Najczęściej więc kursem przeliczeniowym będzie kurs poprzedzający dzień wykonania ww. usług, bądź kurs poprzedzający dzień uiszczenia zaliczki.

Ponieważ przepisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości zastosowania zwolnienia, czy stawek obniżonych dla tego typu usług, import ww. usługi musi zostać rozliczony według stawki 23%, a kwota podatku należnego od ww. importu usług będzie, co do zasady, stanowić kwotę podatku naliczonego również rozliczanego w okresie w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od ww. transakcji (art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT).

Wojciech Zajączkowski

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.