Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Jak ustalić roczną proporcję w celu rozliczenia podatku naliczonego
9 stycznia 2012

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Należy przypomnieć, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Jakie czynności należy więc ująć w owej proporcji, aby ustalić strukturę sprzedaży za poprzedni rok podatkowy. W liczniku proporcji należy ująć bez wątpienia całą sprzedaż opodatkowaną na terytorium stawkami podatku VAT: 0%, 5%, 8% oraz stawką 23%. Nie należy zapominać również o transakcjach objętych obowiązkiem podatkowym w 2011 r., a opodatkowanych stawkami 3%, 7% oraz 22%. W liczniku proporcji należy ująć również czynności wymienione w art. 86 ust. 8 ustawy o VAT, tj.:

  • dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,
  • dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 (produkty spożywcze przekazane przez producenta na rzecz organizacji pożytku publicznego).

W liczniku będą się również mieściły czynności polegające na nieodpłatnym wydaniu towarów i nieodpłatnym świadczeniu usług, które zostały opodatkowane (wystawiono fakturę wewnętrzną, w której wykazano kwoty podatku), czynności wymienione w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT (czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywane na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami). W liczniku będą się mieściły także dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, które zostały opodatkowane podatkiem VAT.

W mianowniku proporcji należy umieścić całą wartość z licznika oraz czynności zwolnione od podatku nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również czynności dla których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, a które nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku proporcji należy również ująć dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, które są zwolnione od podatku VAT.

Nie należy zapominać, że nie wszystkie jednak czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT będą brane pod uwagę przy ustalaniu ww. proporcji. Zgodnie bowiem z art. 90 ust 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności oraz nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

W proporcji tej na pewno nie będą ujęte, poza czynnościami wymienionymi w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT, nabycia wewnątrzwspólnotowe, import usług, import towarów, dotacje niepodlegające opodatkowaniu, czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz czynności dokonywane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nawet gdyby czynności w ramach tego Funduszu były odpłatne.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.