Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
J.S.T. będą musiały wymienić kasy fiskalne od 2019 r.
7 września 2018
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, które w większości zostały scentralizowane od stycznia 2017 r. będą musiały w najbliższych miesiącach wymienić używane do tej pory kasy rejestrujące.

Powodem wymiany wszystkich kas rejestrujących jest upływ terminu wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2018 r., poz. 280 t.j.). Zgodnie z jego treścią: jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, były obowiązane zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącymi podatku do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą nadal wykorzystywać kasy, za pomocą których jednostki organizacyjne rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji i które były przez nie wykorzystywane na dzień poprzedzający dzień podjęcia wspólnego rozliczania z jednostką samorządu terytorialnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Powyższy zapis był wynikiem centralizacji jednostek organizacyjnych samorządów. Brak takiego przepisu spowodowałby, że kasy fiskalne musiałyby zostać już wymienione w 2017 r. Wprowadzenie art. 8 ust. 1 do ww. ustawy spowodowało, że taka wymiana została przesunięta o dwa lata. Konieczność wymiany kas jest konsekwencją treści art. 111 ustawy o VAT z którego wynika obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b. Jak wynika z zapisu art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz obowiązki podatników w tym zakresie określają m.in. przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.). Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jednakże w związku z treścią przepisów przejściowych, tj. § 67 i § 68 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. w dalszym ciągu do kas papierowych i kas elektronicznych stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r.

W świetle § 7 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r. kasa musi zawierać w pamięci fiskalnej niezmienialny numer unikatowy kasy oraz zapisywać w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Ponieważ jednostki organizacyjne J.S.T. posiadały inne numery identyfikacji podatkowej niż jednostka samorządowa, to dotychczas używane kasy od 1 stycznia 2019 r. będą musiały posiadać wyłącznie NIP jednostki samorządowej a nie jej jednostki organizacyjnej. Stąd konieczność wymiany kas rejestrujących.

Istnieje inna możliwość zamiast wymiany kas fiskalnych. Można wymienić moduł fiskalny. Jednakże wymiana modułu fiskalnego nie zawsze będzie właściwa. Przyczyną mogą być przepisy, które mają zacząć obowiązywać od października 2018 r., z których ma wynikać, że od października 2018 r. nie będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej kasy w kasach z zapisem papierowym. Pisaliśmy na ten temat w czerwcu 2018 r.

Ponadto wymiana modułu fiskalnego kasy nie będzie możliwa, gdy dana jednostka organizacyjna J.S.T. będzie sprzedawała towary lub usługi, dla których niezbędne będzie od 2019 r. posiadanie kasy online (np. usługi gastronomiczne, czy krótkotrwałego zakwaterowania).

Warto już dzisiaj zastanowić się na ww. zagadnieniem. Bowiem czasu na wymianę kas lub wymianę modułów fiskalnych nie zostało do końca roku dużo. Ponadto nie zawsze będzie można uzyskać zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Takiego wsparcia finansowego z budżetu państwa na pewno nie otrzyma się przy wymianie modułu fiskalnego.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.