Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kasy online – co się stanie gdy nie będzie zmian w ustawie o VAT?
14 września 2018
W Sejmie jest rozpatrywany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma wprowadzić do ustawy o VAT kasy online. Kasy te mają przekazywać w czasie rzeczywistym do serwera Ministerstwa Finansów dane o sprzedaży dokonywanej na takich kasach rejestrujących. W zamyśle Ministerstwa Finansów kasy rejestrujące online miały zostać wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r., natomiast sama ustawa miała wejść w życie 1 października 2018 r.

W poniedziałkowej Gazecie Prawnej ukazał się artykuł informujący, że prace parlamentarne dotyczące projektu ustawy o kasach online stanęły w miejscu. Rzeczywiście tak jest. Od 15 czerwca 2018 r., kiedy to odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ww. projektu ustawy i skierowano projekt do Komisji Finansów Publicznych, nic się z projektem nie dzieje. Oczywiście tak wynika jedynie z sejmowej informacji o przebiegu prac parlamentarnych aktualnej na 10 września 2018 r.

Czasu na uchwalenie ustawy przez Sejm, Senat oraz podpisanie jej przez Prezydenta do końca września br. jest bardzo mało.

Jest jednak interesująca konsekwencja nieuchwalenia ustawy i niewprowadzenia kas online od 1 stycznia 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 28 maja 2018 r. podpisał rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 czerwca 2018 r. (poz. 1206) i weszło w życie z dniem 7 lipca 2018 r. Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076). Jednakże na mocy § 67 i § 68 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. poprzednio obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. mają w dalszym ciągu zastosowanie do kas rejestrujących z zapisem elektronicznym i zapisem papierowym (tzw. kasy dwurolkowe).

Z godnie z § 68 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia uchylanego w § 69, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że dotychczasowe przepisy (z 27 sierpnia 2013 r.) dotyczące stosowania kas z zapisem elektronicznym będą miały zastosowanie jeszcze kilka lat.

Inaczej jest jednak z kasami z zapisem papierowym. Zgodnie z § 67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. w przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

Z powyższego wynika, że po 31 grudnia 2018 r. do kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii nie będą miały zastosowania przepisy rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r., które dotyczą kas online, jak i nie będą miały zastosowania przepisy uchylonego rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r. Te ostatnie na podstawie cytowanego § 67 mają obowiązywać jedynie do końca 2018 r.

Wobec nieuchwalenia zmian do ustawy o VAT w zakresie kas fiskalnych nie zostaną wprowadzone zmiany w rozporządzeniach wykonawczych, a uchylone rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące odnoszące się do kas z papierowym zapisem kopii z końcem 2018 r. wygaśnie.

Gdyby ustawa została przyjęta Minister Finansów przyjąłby przygotowany już projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które uchyli obecne rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363). W projekcie tego rozporządzenia w § 3 ust. 1 wskazano, że podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które na dzień nabycia przez podatnika posiadają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 ust. 9 lub art. 145a ust. 16 ustawy.

W konsekwencji stare kasy fiskalne, w tym z papierowym zapisem kopii mogłyby być stosowane w dalszym ciągu. Również po 31 grudnia 2018 r. Jednak obecnie obowiązujące przepisy takiej normy nie zawierają, a Minister Finansów czeka z publikacją nowego rozporządzenia do momentu uchwalenia ustawy. A tej nie ma.

Skutkiem powyższego kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii od 1 stycznia 2019 r. nie będą mogły być stosowane przez jakiekolwiek podmioty. Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie żadnego przepisu (o ile się nic nie zmieni), który upoważniałby podatników do stosowania takich kas fiskalnych.

Oczywiście Minister Przedsiębiorczości i Technologii może dokonać zmian w § 67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. i wydłużyć termin stosowania kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii na kolejny okres. Wszystko można zrobić, byle ze znacznym wyprzedzeniem. Jednak nie świadczy to o stabilności przepisów zwłaszcza podatkowych.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.