Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kurs waluty dla zbiorczej faktury korygującej
31 sierpnia 2018
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 20 czerwca 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.257.2018.1.IT rozstrzygnął o zastosowaniu prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony klientowi rabat.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który oferuje swoim kontrahentom rabaty posprzedażowe uzależnione wyłącznie od wysokości zrealizowanych zakupów w danym okresie czasu. Rabaty udzielone są za okres jednego roku kalendarzowego. Nabywcami towarów są zarówno odbiorcy krajowi jak i zagraniczni. Walutą kontraktu jest zgodnie z ustaleniami złoty polski lub inna waluta obca. W przypadku faktur sprzedaży dla których przyjęto inną walutę rozliczeniową aniżeli złoty polski Podatnik wystawiając zbiorczą fakturę korygującą zamierza zastosować dla celów przeliczenia kurs waluty NBP ustalony na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia informacji przez wewnętrzne służby Podatnika o przyznanym rabacie a nie datę poprzedzającą moment wystawienia zbiorczej faktury korekty.

Podatnik zadał pytanie, czy w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujących może przeliczyć kurs walut obcych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu wewnętrznego tj. informacji o udzielonym rabacie?

Zdaniem Podatnika, dla przeliczenia kursu waluty w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej należy przyjąć kurs NBP ogłoszony ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia przez Podatnika dokumentu wewnętrznego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że w świetle art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio – art. 31a ust. 2 ustawy o VAT.

Kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur, których celem wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

W przedmiotowej sprawie Podatnik będzie wystawiał faktury korygujące z powodu udzielenia rabatów posprzedażowych nabywcom, który będzie uzależniony wyłącznie od wysokości zrealizowanych zakupów w danym okresie czasu (okres jednego roku kalendarzowego). Udzielenie rabatu danemu nabywcy nastąpi, gdy przekroczy on ustalony pułap zakupów, po osiągnięciu którego nabywa prawo do rabatu. Zatem przyczyna uzasadniająca dokonanie korekty nie będzie istniała w momencie wystawienia faktur pierwotnych. W związku z tym, że udzielenie rabatu jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnych faktur sprzedaży.

Zdaniem organu podatkowego przyznany przez niego rabat udzielony będzie w momencie wystawienia faktury korygującej – to na jej podstawie nabywca dowie się o udzielonym rabacie oraz pozna jego kwotę. Dopiero wystawiona faktura korygująca uprawni Podatnika i zobowiąże nabywcę do dokonania stosownym korekt wcześniej wykazanych transakcji.

W ocenie organu, w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujących Podatnik nie będzie mógł przeliczać kursu walut obcych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu wewnętrznego, tj. informacji o udzielonym rabacie. W przypadku wystawiania nabywcom zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone rabaty posprzedażowe, dla celów rozliczenia podatku VAT, Podatnik powinien zastosować do przeliczenia walut obcych na złotówki średni kurs waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (bądź ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej).

Tym samym stanowisko Podatnika uznano za nieprawidłowe.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.