Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Na e-paragony jeszcze poczekamy
5 maja 2021
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące: „Wymagania techniczne dla kas rejestrujących”.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów:

„Zgodnie z przepisami1 obecne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące2, traci moc 1 maja 2021 r.

Trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Ponieważ są to przepisy techniczne, muszą być poddane procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej, która trwa minimum 3 miesiące. W tym czasie zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć danych przepisów technicznych.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że nowe rozporządzenia techniczne nie zostaną wydane przed 1 maja 2021 r.

Brak od 1 maja 2021 r. przepisów określających wymagania techniczne dla kas rejestrujących nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących.

Potwierdzenie, że kasy rejestrujące spełniają funkcje wymienione w ustawie VAT3 i wymagania techniczne dla kas rejestrujących, wydaje się na czas określony4

Ustawa nie przewiduje utraty mocy potwierdzenia5.

Potwierdzenie może być cofnięte w przypadkach określonych w ustawie, tj. wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

  • które nie spełniają funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy VAT lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, lub
  • niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Cofnięcie potwierdzenia wymaga wydania decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar6. Termin obowiązywania potwierdzenia jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Istotne jest również, że podmiot, który uzyskał potwierdzenie, które nie zostało cofnięte, nie może ponosić konsekwencji niewydania aktu prawnego przez organ władzy publicznej. Wydane potwierdzenia i prawa z nich wynikające stanowią prawa nabyte, które podlegają ochronie prawnej.

Oznacza to, że niewydanie na 1 maja 2021 r. rozporządzenia7, które określa m.in. wymagania techniczne dla kas rejestrujących i okres, na który jest wydawane potwierdzenie o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących, nie powoduje utraty mocy obowiązujących potwierdzeń.

Po zakończeniu notyfikacji nowe rozporządzenia w sprawie wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących będą wydane jak najszybciej to możliwe. Wydane z opóźnieniem rozporządzenia będą się odnosiły do dotychczasowych potwierdzeń, wyraźnie potwierdzając utrzymanie ich w mocy. Według przepisów przejściowych przewidzianych w nowych rozporządzeniach, także postępowania w sprawach potwierdzeń wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowych rozporządzeń, będą mogły być prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.”.

Komentarz:

Co z wynika z ww. komunikatu. Wynika to, że Ministerstwo Finansów pomimo, że przez ponad dwa lata wiedziało, że rozporządzenie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące wygaśnie z dniem 1 maja 2021 r. podjęło prace na zmianą tego aktu prawnego zbyt późno, czego potwierdzeniem jest pierwszy projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące przygotowany w dniu 25 stycznia 2021 r. Skoro. jak samo przyznaje Ministerstwo Finansów, „przepisy techniczne, muszą być poddane procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej, która trwa minimum 3 miesiące”, to było jasne w styczniu br., że do końca kwietnia 2021 r. prawdopodobnie proces notyfikacji nie zostanie zakończony. Po drugie podmioty wprowadzające kasy do obrotu, aby uzyskać zgodę Głównego Urzędu Miar (GUM) w formie decyzji – potwierdzenia na dopuszczenie kasy do sprzedaży od 1 maja 2021 r. będą musiały czekać na opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (online). Po trzecie niektóre zmiany przepisów wynikające z projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących są istotne dla ogółu podatników, takie jak paragony elektroniczne – e-paragony. Obecnie kasy rejestrujące nie mają technicznej możliwości generowania wyłącznie e-paragonów. Ma to się zmienić po wejściu w życie ww. rozporządzenia dla kas online. Obecnie działające kasy online posiadają tylko możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać nabywcy ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w kasach online w postaci papierowej będzie uzależnione od wyboru nabywcy lub sprzedawcy. Działające kasy fiskalne online nie mają możliwości wyboru opcji nie drukowania paragonów fiskalnych. Po zmianie, która miała nastąpić 1 maja 2021 r. działające kasy online mają mieć taką funkcjonalność, jednak wyłącznie po aktualizacji technicznej kasy, o ile taka aktualizacja będzie prawnie możliwa (co nie jest oczywiste). Natomiast kasy rejestrujące, które uzyskają potwierdzenie z GUM o zgodności z nowym rozporządzeniem będą od razu posiadały taką funkcjonalność.

Stąd dla zaistnienia e-paragonów w obrocie prawnym niezbędne jest opublikowanie nowego rozporządzenia technicznego dla kas online.

Wojciech Zajączkowski

 


1 Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

2 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).

3 Art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 i 694) – ustawa o VAT.

4 Art. 111 ust. 6c ustawy o VAT.

5 Art. 111 ust. 6d ustawy o VAT.

6 Art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy o VAT.

7 Na podstawie art. 111 ust. 9 oraz na art. 145a ust. 16 ustawy o VAT.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.