Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.
31 października 2019
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) od 1 listopada 2019 r. do ustawy o VAT został wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Od 1 listopada 2019 r. zostały zlikwidowane załączniki nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT, a w ich miejsce wprowadzono nowy załącznik nr 15 do ustawy, w którym zostały wymienione towary i usługi zawarte w ww. załącznikach. Ponadto, o czym już wcześniej informowaliśmy, do załącznika nr 15 włączone zostaną również takie towary, które do tej pory nie mieściły się w żadnym ze wskazanych wyżej załącznikach ustawy o VAT. Towarami tymi są (symbol PKWiU został pominięty):

• Węgiel kamienny,

• Węgiel brunatny (lignit),

• Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy,

• Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu),

• Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe,

• Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

• Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

• Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

• Akumulatory elektryczne i ich części

• Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

• Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

• Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

• Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

•  Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach

• Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów

• Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi

• Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

• Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

• Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

• Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

• Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

• Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

• Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

Sprzedawca wystawiający fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług z załącznika nr 15, której całkowita wartość (brutto) będzie przekraczała – wg Ministerstwa Finansów – 15.000 zł będzie zobowiązany do oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Z kolei nabywca, niezależnie czy jest podatnikiem VAT czynnym, czy VAT zwolnionym będzie zobligowany do zapłaty takiej faktury, której wartość brutto przekracza 15.000 zł i dotyczy ona towarów lub usług z załącznika nr 15, w ramach tego mechanizmu, tj. przelewem składającym się z dwóch kwot – kwoty brutto oraz kwoty VAT, która trafi na rachunek VAT.

Otrzymywane w nowym reżimie faktury nie będą już zawierały adnotacji odwrotne obciążenie, bowiem od 1 listopada 2019 r., co do zasady, faktury w transakcjach krajowych powinny wskazywać określoną stawkę podatku – najczęściej 23%.

Nabywca będący podatnikiem VAT czynnym, którego zakupy służyć będą czynnościom opodatkowanym będzie miał wówczas prawo do odliczenia VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo istotną i nie mniej kontrowersyjną regulację przejściową, która wynika z art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą:

W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dokonanych:

1) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,

2) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.

– stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c–1h i 2–2b, art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, art. 99 ust. 9, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 108 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Może się więc wielokrotnie zdarzyć, że pewne faktury nawet wówczas, gdy dokumentują czynności dokonane w listopadzie 2019 r. będą objęte odwrotnym obciążeniem – pomimo, że od listopada br. nie będzie mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany. Oznaczać to będzie również brak możliwości odliczenia VAT z faktury, która wykazana została błędnie z VAT zamiast odwrotnego obciążenia.

Możliwe są również przypadki odwrotne, gdy sprzedawca zastosuje nieprawidłowo odwrotne obciążenie. Wówczas nabywca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia, a sprzedawca, gdy nie odprowadzi należnego VAT, doprowadzi do zaniżenia zobowiązania podatkowego i w konsekwencji zaległości podatkowej.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.