Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obsługa kasy fiskalnej z obowiązkowym oświadczeniem pracownika
10 maja 2019
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Regulacja powyższa wskazuje na obowiązek podatnika zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Należy zauważyć, że ww. przepis nakazuje zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, lecz również wszystkie osoby bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia ewidencji.

W związku z tym osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa oświadczenie o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia. W świetle § 6 ust. 6 rozporządzenia wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, które ma zostać podpisane stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia .

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: „obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących u niego ewidencję z obowiązkami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz składanie przez osoby prowadzące u podatnika ewidencję oświadczeń o zaznajomieniu się z przepisami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz o tym, że są świadome grożących konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, ma na celu uświadomienie tym osobom odpowiedzialności karno-skarbowej za naruszanie tych obowiązków. (…). Oświadczenie stanowi, zasadniczo, narzędzie zwiększania świadomości wśród osób obowiązanych u podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży o związanych z tym obowiązkach oraz o odpowiedzialności karno-skarbowej za ich nieprzestrzeganie”.

Obowiązek przyjęcia podpisanego oświadczenia należy zrealizować przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez tę osobę. Ponieważ jednak rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących weszło w życie bez vacatio legis Minister Finansów w § 58 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazał, że osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r.

Oznacza to, że podatnicy mają czas na przyjęcie tych oświadczeń do końca maja 2019 r. Jednak nie dotyczy to osób obsługujących kasy fiskalne, które u podatnika rozpoczęły obsługę tych kas w dniu 1 maja 2019 r. lub później. Od takich osób należy odebrać ww. oświadczenia o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad niezwłocznie, jednak przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, bowiem nie dotyczy ich termin wskazany w § 58 rozporządzenia.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.