Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie zaliczki w usługach turystyki – wyrok ETS
18 stycznia 2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C‑422/17 Skarpa Travel sp. z o.o. rozstrzygnięto sprawę opodatkowania zaliczek w usługach turystyki, gdy marża uzyskana przez biuro podróży nie jest jeszcze ostatecznie określona.

Zdaniem ETS, który zgodził się ze stanowiskiem wcześniej zaprezentowanym przez rzecznika generalnego w opinii z dnia 5 września 2018 r., „marża zysku biura podróży może zostać określona na podstawie oszacowania faktycznych kosztów całkowitych, jakie ostatecznie poniesie. W celu dokonania takiego oszacowania biuro podróży powinno uwzględnić, w stosownych przypadkach, koszty dotychczas faktycznie poniesione w momencie wpłaty zaliczki.

Poprzez odjęcie od łącznej ceny podróży całkowitego szacunkowego kosztu biuro podróży uzyskuje przewidywalną marżę zysku. Podstawa opodatkowania VAT podlegającego zapłacie w związku z wpłatą zaliczki jest obliczana poprzez pomnożenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi określona w ten sposób przewidywalna marża zysku w całkowitej cenie podróży.

(…). Można rozsądnie oczekiwać od dochowującego zwykłej staranności biura podróży, że dokona ono dość szczegółowego oszacowania łącznych kosztów konkretnej podróży celem określenia całkowitej ceny podróży.

Oszacowane w ten sposób przewidywane koszty muszą być związane z konkretną usługą turystyczną, na poczet której została pobrana zaliczka przez biuro podróży, jako że marża zysku i podstawa opodatkowania podlegają ustaleniu w odniesieniu do każdej pojedynczej usługi wykonanej przez biuro podróży, tj. indywidualnie, a nie całościowo, z uwzględnieniem grup usług lub całości usług świadczonych w danym okresie (zob. podobnie wyrok z dnia 8 lutego 2018 r., Komisja/Niemcy, C380/16, niepublikowany, EU:C:2018:76, pkt 89, 91, 92).”.

I w podsumowaniu ETS wskazuje: „Jeżeli kwota zaliczki jest równa całkowitej cenie usługi turystycznej lub istotnej części tej ceny, a biuro podróży nie poniosło jeszcze żadnych faktycznych kosztów lub tylko ograniczoną część całkowitych kosztów tej konkretnej usługi, lub jeżeli faktyczne koszty konkretnej podróży poniesione przez biuro podróży nie mogą być ustalone w chwili wpłaty zaliczki, marża zysku może być ustalona na podstawie oszacowania faktycznych kosztów całkowitych, jakie biuro to ostatecznie poniesie. W celu dokonania takiego oszacowania biuro podróży powinno uwzględnić, w stosownych przypadkach, koszty dotychczas faktycznie poniesione w momencie wpłaty zaliczki. Dla celów obliczenia marży od całkowitej ceny podróży należy odjąć szacowane faktyczne koszty całkowite, a podstawa opodatkowania VAT podlegającego zapłacie w związku z wpłatą zaliczki jest obliczana poprzez pomnożenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi określona w ten sposób przewidywalna marża zysku w całkowitej cenie podróży.”.

W wyniku ww. wyroku ETS touroperatorzy będą każdorazowo musieli szacować marżę zysku pomimo, że w danej chwili marża ta nie wystąpiła. Stanowisko ETS jest co prawda zgodne z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wskazującego na wystąpienie obowiązku podatkowego w dacie otrzymania zaliczki, niemniej jednak szacowanie marży na podstawie przewidywanego wyniku finansowego na pewno nie wynika z przepisów ustawy o VAT. Jednak brak bezpośrednich przepisów nie oznacza, że tezy wynikające z ww. wyroku nie muszą być wdrażane w życie. Tezy wynikające z orzecznictwa ETS stanowią wskazówki interpretacyjne do wykładni przepisów krajowych, jak i unijnych. Należy również zauważyć, że ww. orzeczenie ETS będzie miało zastosowanie nie tylko do polskich biur turystycznych, lecz do wszystkich touroperatorów w całej Unii Europejskiej.

Opodatkowanie usług turystyki skoro zostało uregulowane w art. 119 ustawy o VAT w rozdziale Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki powinno być, zgodnie z pierwotnym zamiarem, uproszczone wobec reguł ogólnych. Powyższe orzeczenie skutkuje tym, że reguły opodatkowania marży zamiast być upraszczane stają się coraz bardziej skomplikowane.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.