Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Pilates, areobik, fitness a kasa online
27 czerwca 2021
Ustawą o VAT od 1 maja 2019 r. wprowadzono dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej obowiązek posiadania kas online. Kasy te posiadają możliwość przesyłania danych wynikających ze sprzedaży dokonywanej za ich pośrednictwem do tzw. Centralnego Repozytorium Kas, czyli serwera Ministerstwa Finansów, który przechowuje i przetwarza informacje o takiej sprzedaży.

W art. 145b ust. 1 pkt 3 wskazano, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (powyższy termin rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zmieniono na 30 czerwca 2021 r.) – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Z przepisu tego wynika, że kasy online mają być obowiązkowo zainstalowane od dnia 1 lipca 2021 r. u podatników świadczących tego rodzaju czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wśród tych czynności znajdują się usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. W świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej mieszczą się w grupowaniu 93.13.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Do usług tych zalicza się działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że inne grupowanie tj. 93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych obejmuje:

  • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie itp.,
  • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
  • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych..

Grupowanie 93.11.10.0 nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Z powyższego wynika, że usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, do których można zaliczyć zajęcia aerobiku, pilates, fitness, jak i usługi siłowni klasyfikowane są w PKWiU 93.13.10.0.

Powyższy sposób klasyfikowania usług związanych z działalnością obiektów sportowych, jak i usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 listopada 2020 r. nr 0112-KDIL3.4012.552.2020.1.MS.

Ustawodawca wskazuje jednak, że usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej od 1 lipca 2021 r. mają być ewidencjonowane przy zastosowaniu online wyłącznie wówczas, gdy wyłącznie są to usługi w zakresie wstępu.

Usługi w zakresie wstępu, interpretowane przez organy podatkowe, to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to opłata startowa, jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu ww. przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym pojęcia wstępu nie należy ograniczać jedynie do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi dodatkowe świadczone np. przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie mogą zostać uznane za usługi w zakresie „wstępu”. – interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.514.2020.2.ISK.

Wobec powyższego podatnicy świadczący usługi aerobiku, zajęcia pilates, fitness, jak i usługi siłowni powinni od 1 lipca 2021 r. posiadać zainstalowaną kasę online w celu ewidencjonowania na nie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy jednak zauważyć, że ewidencja ww. usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest zbędna w sytuacji, gdy podatnik spełni warunki wynikające z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, tj. świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Oczywiście niespełnienie choćby jeden raz ww. warunków skutkować będzie obowiązkiem zaewidencjonowania transakcji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.