Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2022. Zmiany na 2023 rok

Od początku roku 2022 pracodawcy, zleceniodawcy i biura rachunkowe borykają się z coraz to nowymi „usprawnieniami” przepisów podatkowych. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz następujące po nich kolejne próby naprawy kontrowersyjnych rozwiązań stanowią nieustające wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń.

„Niech ten rok się wreszcie skończy”, chciałoby się powiedzieć, jednakże zanim to nastąpi, pracowników działów kadrowo-płacowych i funkcjonujące w firmach systemy płacowe czeka jeszcze jeden sprawdzian, a mianowicie prawidłowe sporządzenie formularzy podatkowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym prześledzimy funkcjonujące od 1 stycznia 2022 r. najważniejsze zmiany obejmujące płatników podatku PIT, omówimy zmiany przewidziane na 2023 r. oraz przypomnimy inne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

14 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

16 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

10 stycznia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 stycznia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2022 - rodzaje formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

II. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy w tym m.in.:

 1. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania a prawidłowe wypełnienie formularza PIT:
 • zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
 • świadczenia otrzymywane od pracodawcy przez emerytów lub rencistów.
 1. Składki na rzecz związków zawodowych a PIT-11.
 2. Wypłata dla pracownika przechodzącego na emeryturę a ulga dla seniora.
 3. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek zwiększenia przychodu w PIT - praktyczne przykłady.
 4. Przychód podatkowy a podstawa naliczania składek ZUS - praktyczne przykłady.

III. Zwolnienia podatkowe - wybrane problemy z uwzględnieniem m.in.:

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia – omówienie wybranych zagadnień.
 2. Wydatki na dokształcanie pracownika, zleceniobiorcy, menedżera - omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów podatkowych (wypłata dodatku szkoleniowego).
 3. PIT dla młodych w roku 2021 - omówienie wybranych problemów.
 4. Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym:

 1. Przychód z innych źródeł, obowiązek wykazania w PIT - praktyczne przykłady.
 2. Nagrody, wygrana w konkursie, a zwolnienie z PIT - zasady opodatkowania wygranych uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 3. Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne, zapomogi, niespłacona pożyczka).
 4. Pracownicze KUP przypomnienie zasad naliczania.
 5. Koszty dla twórcy - korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi.
 6. Odszkodowanie, a rekompensata - stosowanie zwolnienia z podatku, czy obowiązek ujęcia w informacji PIT.
 7. Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
 8. Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
 9. Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.

V. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:

 1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
 2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
 3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - rozszerzenie katalogu uprawnionych
 5. Zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania,
 6. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.

VI. Pozostałe zmiany, w tym między innymi:

 1. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.
 2. Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.