Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Prawo do odliczenia VAT przy CSR
2 listopada 2022
Wsparcie społeczności lokalnych przez firmy jest współcześnie uznaną metodą reklamy i promocji podmiotów gospodarczych, działających zwłaszcza w szczególnych branżach, w których typowa reklama (telewizyjna, radiowa, internetowa) nie ma szerokiego zastosowania. CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wykorzystywanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą strategii zarządzania opartej o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, jako strategii marketingowej, może mieć związek z działalnością opodatkowaną, co wskazuje na to, że podatnik może mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usług. Jednak samo wskazanie przez podatnika, że wydatki ponoszone są w ramach CSR, nie jest wystarczające dla uznania, że w związku z tym powinny one być traktowane jako pośrednio związane z wykonywaniem przez niego działalności opodatkowanej. Przykładowo, wybudowanie przez podatnika ścieżki edukacyjnej o właściwym sposobie gospodarowania wodą dla społeczności lokalnej nie jest uznawane przez organy podatkowe za wydatek, od którego przysługuje prawo odliczenia VAT. Mimo, że infrastruktura ścieżki oznakowana będzie logo Spółki, wskazaniem jej firmy i ewentualnie innych informacji identyfikujących ten podmiot jako inwestora przedsięwzięcia, to nie jest to wystarczającym warunkiem, aby uznać, że w tym przypadku - gdy podatnik uczestniczy w działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu- istnieje pośredni związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2022r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.894.2021.2.OS).

W latach ubiegłych również sądy administracyjne podzielały stanowiska organów podatkowych w przypadku poniesienia podobnych wydatków przez podatnika. Przykładowo, nieodpłatne przekazanie przez spółkę strefy rekreacji dla dzieci, służyło innym celom niż działalność gospodarcza spółki. Nie miało związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Obiektywnie nie mogło wpłynąć na efekty prowadzonej działalności gospodarczej spółki, zwiększenie jej obrotów. Nie są to nieodpłatne usługi niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, mają z nią luźny związek. (wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1458/15).

Odliczenie VAT w ramach strategii CSR będzie natomiast możliwe w przypadku wsparcia aktywności sportowej pracowników. Promowanie marki podatnika może mieć miejsce w ramach organizowanych przez podatnika zawodów sportowych, podczas których pracownicy i członkowie ich rodzin będą reprezentować firmę i promować jej wizerunek poprzez propagowanie podatnika jako odpowiedzialnego pracodawcy dbającego o pozytywne relacje z pracownikami oraz wzajemne relacje między nimi. Elementem strony marketingowej będzie promowanie firmy przez pracowników i członków ich rodzin biorących udział w zawodach, którzy występować będą w tych zdarzeniach w odzieży opatrzonej logo firmy. (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.36.2021.2.AZ).

Końcówka roku jest zwykle związana z optymalizacją dochodu i stosowaniem możliwych ulg podatkowych przez przedsiębiorców a ulga CSR umożliwia również podwyższenie kosztów podatkowych (wskutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem), więc każdy wydatek powinien być rozpatrywany indywidualnie i udokumentowany w zakresie podpisanej umowy sponsoringowej.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.