Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt nowelizacji ustawy o VAT
11 maja 2018
Projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o VAT mających na celu implementację:

1) dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi;

2) dyrektywy Rady (UE) 2017 /2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Przepisy wynikające z ww. dyrektyw mają wejść w życie do porządków prawnych państw członkowskich UE, w tym Polski od dnia 1 stycznia 2019 r.

Celem dyrektywy 2016/1065 jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Zasady dotyczące podatku VAT zawarte w dyrektywie Rady 2006/112/WE nie są wystarczająco jasne ani kompleksowe, by zapewnić spójność w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony na towary lub usługi. Obecnie - wobec braku uregulowania na szczeblu unijnym oraz nielicznego orzecznictwa TSUE - państwa członkowskie stosują niejednolite zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi.

Na mocy obowiązujących przepisów unijnych nie ma niejasności co do tego, że świadczenie stanowiące podstawę do wydania bonu, a zatem dostawa towarów lub świadczenie usług, stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak nie jest jasne, czym dokładnie jest bon, w przypadku gdy VAT pobierany jest przy transakcjach realizowanych z wykorzystaniem bonu oraz od jakiej kwoty powinien być naliczony VAT. Potrzeba wyjaśnienia tych kwestii jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy bony stosowane są w obrocie międzynarodowym. Przy braku konkretnych przepisów dotyczących bonów w dyrektywie 2006/112/WE, w przypadku transgranicznego korzystania z bonów dochodzi czasem do podwójnego opodatkowania lub niezamierzonego braku opodatkowania.

Dyrektywa 2016/1065 wprowadza definicję bonów na towary lub usługi i rozróżnia ich rodzaje oraz reguluje zasady opodatkowania transakcji z użyciem bonów, jak również określa podstawę opodatkowania dla bonów różnego przeznaczenia.

Obecne regulacje ustawy o VAT nie zawierają definicji bonów na towary i usługi, bonów jednego przeznaczenia (SPV) oraz bonów różnego przeznaczenia (MPV). Nie regulują również zasad opodatkowania w zależności od tego, czy mamy do czynienia z bonami SPV, czy MPV, jak również nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących określania podstawy opodatkowania dla bonów MPV.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zawiera przepisy mające na celu implementację dyrektywy 2016/1065. Wobec powyższego zaproponowano przepisy określające przedmiot opodatkowania bonów, podstawę opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, miejsce świadczenia oraz dotyczące fakturowania.

Projekt ustawy zawiera również dodatkowe przepisów mających na celu doprecyzowanie regulacji wynikających z ww. dyrektywy.

Przykładowo zaproponowano wprowadzenie przepisów regulujących kwestie opodatkowania VAT w przypadku niewykorzystania bonów różnego przeznaczenia w okresie ich ważności, jeżeli wynagrodzenie otrzymane za taki bon zatrzymuje sprzedawca.

Celem dyrektywy 2017/2455 jest zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) zlokalizowanych w innych państwach członkowskich niż usługodawca.

Dyrektywa 2017/2455 wprowadza próg w kwocie 10.000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, odnoszący się do wartości usług elektronicznych, do wysokości którego unijni podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych w państwie członkowskim ich siedziby.

Wobec powyższego w ustawie o VAT zaproponowano wprowadzenie takiego progu w kwocie 42.000 zł odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE, do wysokości którego podatnicy z siedzibą w Polsce, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków, będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Pozostałe zmiany przepisów ustawy o VAT w tym zakresie są wynikiem wprowadzenia ww. progu przy niewielkiej sprzedaży usług elektronicznych.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

źródło: www.rcl.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.