Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
15 marca 2019
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronach internetowych Rządowego centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), zgodnie z którą od 18 kwietnia 2019 r. możliwe będzie przesyłanie podmiotom publicznym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy.

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest narzędziem, które ma służyć do przekazywania faktur, oraz innych dokumentów, pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Jest dostępna pod adresem www.efaktura.gov.pl .

Zasadniczo za pośrednictwem platformy mają być przekazywane elektroniczne faktury. Jednakże ustawodawca zdecydował, że również inne dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane za jej pośrednictwem.

Projekt rozporządzenia określa listę ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Ustawa, o której pisaliśmy w listopadzie ub.r., stanowiąca upoważnienie do ww. projektu implementuje do polskiego porządku prawnego wymagania stawiane przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.05.2014, str. 1). Jednym z głównych celów dyrektywy jest zobowiązanie organów administracji publicznej wszystkich szczebli w Państwach Członkowskich do akceptowania ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej zgodnych z normą europejską EN 16931-1:2017, które są wystawiane przez wykonawców w związku z realizacją umów zawartych w sprawie zamówień publicznych i koncesji.

Ponieważ faktura rzadko jest samodzielnym dokumentem występującym w procesie realizacji umowy, to z jej wystawieniem związane jest często generowanie innych dokumentów, do których należy zaliczyć:

  1. zlecenie dostawy (zamówienie);
  2. awizo dostawy;
  3. potwierdzenie odbioru;
  4. fakturę elektroniczną;
  5. elektroniczną fakturę korygującą;
  6. notę księgową.

Zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wprowadzenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych, umożliwiającej jej automatyczne przetwarzanie przez systemy informatyczne, docelowo wymaga elektronizacji wszystkich dokumentów, które występują w obrocie wraz z fakturą.

Celem projektodawcy jest możliwość zapewnienia wzajemnego przesyłania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym wszystkich – poza wymaganą dyrektywą ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną –dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (również w formie ustrukturyzowanej).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. wraz z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.