Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projektowane zmiany dotyczące sankcji podatkowych
27 kwietnia 2018
W projekcie z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której termin wejścia w życie zaplanowano na 1 lipca 2018 r., zaproponowano m.in. zmiany przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT, czyli tzw. sankcji VAT.

Projekt ma przekrojowy charakter i dokonuje zmian w wielu przepisach ustawy VAT, w tym właśnie dotyczących ww. sankcji. W projekcie dokonuje również zmian w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w ustawie Prawo upadłościowe oraz zmiany w tzw. pakiecie paliwowym.

Zmiany dotyczące wysokości sankcji będą wprowadzone w art. 112b i 112c ustawy o VAT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w obecnym stanie prawnym konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%). Zatem nie ma zachęty do złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, lecz przed jej zakończeniem.

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie zmiany w wysokości dodatkowego zobowiązania w przypadku złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej nie później jednak niż do 14 dnia od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Po zmianie wysokość tej sankcji ma wynosić 15% kwoty uszczuplenia podatkowego.

Ma to stanowić większą zachętę do korzystania przez podatników z możliwości składania pierwszej deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Ministerstwo Finansów proponuje, aby w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik złoży korektę deklaracji i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu, sankcje wynosiły 15%.

Powyższa zmiana być może zasadna, jednak pozbawiona jest jakiejkolwiek logiki systemowej. Podatnik, który będzie kontrolowany przez urząd celno-skarbowy w przypadku wykrycia nieprawidłowości będzie miał możliwość skorygowania deklaracji i wpłacenia podatku po wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Jeżeli zrobi to w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, to sankcja w VAT wyniesie 15%. Jeżeli podatnik skoryguje deklarację i wpłaci podatek po zakończeniu tej kontroli zapłaci sankcję w wysokości 20%.

Ten sam podatnik, który będzie kontrolowany przez urząd skarbowy, w związku z brzmieniem art. 81b § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, będzie miał możliwość korekty deklaracji wyłącznie po zakończeniu kontroli podatkowej i w jego przypadku sankcja wyniesie wyłącznie 20%. Nie będzie miał bowiem możliwości złożenia korekty po rozpoczęciu kontroli podatkowej, gdyż Ordynacja podatkowa nie przewiduje takiego uprawnienia. To z kolei będzie uniemożliwiać skorzystanie z sankcji 15%, gdyż ta dotyczy jedynie kontroli celno-skarbowej.

Jaka jest przyczyna, że podatnicy kontrolowani przez urząd celno-skarbowy będą mogli zapłacić sankcję w niższej wysokości niż ci, którzy zostali skontrolowani przez urząd skarbowy wiedzą tylko autorzy tej wadliwej nowelizacji.

Na marginesie uważam, że sankcja w VAT w obniżonej wysokości powinna być maksymalnie w wysokości 10% uszczuplenia podatkowego. Wyższa sankcja nie skłania do korekty deklaracji i wpłaty podatku, lecz do szukania rozwiązania w sądzie. Zbyt mała bowiem jest różnica między sankcją bez korekty deklaracji (30%) a sankcją z korektą deklaracji po kontroli podatkowej (20%). Warto więc wdać się w spór podatkowy, bo różnica w wysokości sankcji jest stosunkowo niewielka. Przy dużej różnicy będzie większa zachęta do szybkiego zakończenia sprawy poprzez wpłatę podatku oraz niższej sankcji.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.