Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sposób rozliczania dochodu małoletniego dziecka
19 września 2022
Aktywność zawodowa dzieci, w tym małoletnich wywołuje określone obowiązki sprawozdawcze. Co do zasady dochody dzieci małoletnich, własnych i przysposobionych, zasadniczo dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 PIT. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 PIT). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy małoletni uzyskują dochody z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Tego typu dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców.

Z powyższego wynika więc, że dochody z pracy małoletnich dzieci, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka. Jeżeli dziecko uzyskuje dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia), to rodzic powinien dochody te wykazać w odpowiednim zeznaniu złożonym na imię i nazwisko dziecka (podpisanym przez rodzica). W tym przypadku będzie to PIT-37/PIT-36.Do dochodów osiąganych z pracy zalicza się także dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 10.06.2014 r. IBPBI/1/415-367/14/AB: “Dochody uzyskiwane przez małoletnie dziecko z wykonywanej pracy, których nie dolicza się do dochodów rodziców, należy rozumieć szeroko. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie małoletnie dziecko uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, to dochody te stanowią jego dochód z wykonywanej pracy.”

Podobnie dochód z dywidendy rodzic małoletniego nie doliczy do swego dochodu, gdyż według zasady ogólnej podatek od dywidendy jest pobrany przez płatnika (czyli wypłacającą spółkę) i nie łączy się tego dochodu z pozostałymi dochodami rodzica na mocy art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 7 PIT.

Co innego przy wpływach zagranicznych, np. otrzymywanej renty. Rodzic, którego małoletnie dziecko otrzymuje z zagranicy rentę, która jest wypłacana bez pośrednictwa płatnika, musi doliczyć dochód uzyskany z tego tytułu do własnych dochodów. Dochód taki musi być opodatkowany polskim podatkiem dochodowym. Już w trakcie roku podatnik (rodzic) musi obliczać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy obliczone od takiego dochodu. Również z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, w części przypadającej na dziecko powstaje u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który generuje dochód opodatkowany według stawki 19% (zgodnie z art. 30e ust. 1 PIT).

W konsekwencji opodatkowany on powinien zostać w ramach składanego przez rodzica lub rodziców w imieniu dziecka zeznania PIT-39 (m.in. wskazuje na to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4.06.2014 r., IBPBII/2/415-210/14/MM).

Natomiast, dochodów pełnoletnich dzieci, bez względu na źródło, z którego one pochodzą, rodzice nie doliczają do swoich dochodów. Pełnoletnie, uczące się dzieci, jeżeli uzyskały w danym roku podatkowym dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bez względu na rodzaj tych dochodów, są zobowiązane do dokonania samodzielnego rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli zatem uzyskały, np. studiujący dochody z własnej pracy i najmu, które są opodatkowane według skali podatkowej, muszą je rozliczyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - czyli za 2022 r. w terminie do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Oczywiście w ramach korzystania z ulg rodzic mogą rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, jeśli samotnie je wychowuje.

W 2022 roku obowiązuje nadal zasada, iż jeśli podatnik nie ukończył 26. roku życia i uzyskał przychody jedynie z tytułów takich jak:

  • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
  • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe),
to jego przychody są wolne od podatku - maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.