Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sprzedaż na rzecz pracowników a kasa fiskalna
27 grudnia 2011

Czy sprzedaż towarów lub usług na rzecz pracownika należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej?

Co do zasady sprzedaż na rzecz podmiotów wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy, którzy nie posiadają kasy rejestrującej i u których nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas, co do zasady, są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania obrotu na rzecz podmiotów wskazanych w art. 111 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w poprzednim roku podatkowym obrót na rzecz tych osób nie przekroczył kwoty 40.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930)). Tak więc jeżeli podatnicy nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz pracowników, co do zasady, również nie podlega ewidencjonowaniu w kasie.

Natomiast podatnicy, którzy taką kasę posiadają mogą nie ewidencjonować obrotu na rzecz swoich pracowników korzystając z ze zwolnienia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 33 załącznika ustawodawca wskazał, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali pod warunkiem, że podatnicy ci nie rozpoczęli ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. Zastrzeżenie to oznacza, że jeżeli podatnik przed 1 stycznia 2011 r. zaczął ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż na rzecz pracowników nie może skorzystać ze zwolnienia wskazanego w pozycji 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisów tych wynika, że, co do zasady, podatnicy nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy sprzedaży na rzecz pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia sformułował jednak wyjątki, które obligują sprzedawcę (pracodawcę) do zaewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w kasie rejestrującej przy sprzedaży na rzecz pracowników.

Mianowicie zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4) przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);

5) przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów;

8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

9) przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

Jednakże nie wszystkie z powyższych czynności muszą być ewidencjonowane w kasie w sytuacji sprzedaży na rzecz pracowników. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia przepisy ust. 1 pkt 4-7 nie mają zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 33 załącznika do rozporządzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie § 3 ust. 8 lub podatnik utracił albo utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu. Oznacza to, że jedynie sprzedaż towarów i usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz 8-9 ww. rozporządzenia na rzecz pracowników podlega obligatoryjnemu ewidencjonowaniu obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Pozostała sprzedaż na rzecz pracowników jest zwolniona z tego obowiązku, oczywiście za wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik rozpoczął już ewidencjonowanie czynności na rzecz pracowników w kasie rejestrującej przed 1 stycznia 2011 r., co wynika z pozycji 33 załącznika do ww. rozporządzenia.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.